Visualització de contingut web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Sanejament financer de municipis amb dificultats

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    En tràmit

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Ajudes destinades al sanejament financer dels municipis amb especial dificultat econòmica-financera

A aquest efecte, s'han adjudicat les ajudes de l'exercici 2022 per un import d'1.050.000 € estant contemplat en el pressupost per al 2023 el mateix import.

Aquestes ajudes aniran destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana que travessen dificultats financeres per presentar un nivell d'endeutament viu superior al 110% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior a la convocatòria subvencionant la reducció de capital viu d'operacions d'endeutament.

Decret 32/2022

Convocatòria ajudes sanejament financer ajuntaments 2022 (DOGV 24/11/2022)

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local