El pressupost de la Generalitat

 

Evolució del pressupost de la Generalitat 2020-2023

Evolució del pressupost de la Generalitat 2020-2023

En aquest primer gràfic es mostra l'evolució del pressupost global de la Presidència i les conselleries de la Generalitat en les quatre lleis de pressupostos aprovades al llarg de la X Legislatura (2020-2023). Destaquen els departaments de Sanitat, Educació i Igualtat i Polítiques Inclusives pel seu major pes en el pressupost i la seua proporció respecte de la resta de conselleries, d'acord amb les prioritats de l'acció de govern. El quart lloc l'ocupa el departament d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

 

En la taula següent, els pressupostos anuals dels departaments de la Generalitat en la X Legislatura estan expressats en milers d'euros. En color groc destaquen els més elevats; en verd, el creixement de cada departament al llarg del període.

Gràfic i taula elaborats pel Gabinet Tècnic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

 

Gràfic d'evolució i taula pressupostària elaborats pel Gabinet Tècnic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica a partir de la informació pressupostària publicada en la pàgina corresponent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on podeu consultar els pressupostos de la Generalitat complets, en detall.

També podeu ampliar informació en la pàgina de GVA Oberta sobre els pressupostos de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Com i en què gastem el pressupost?

Com i en què gastem el Pressupost?

Consulta i analitza els pressupostos de la Generalitat amb gràfiques de distribució d'ingressos i despeses. Navega amb el visor pressupostari de GVA Oberta a través de les seues seccions, localitzant cada partida del pressupost, consultant despeses per classificació funcional o programa, crèdits definitius per classificació funcional, detall de les partides seleccionades del pressupost, crèdits definitius per classificació econòmica o per organisme. Teniu també la possibilitat de consultar l'execució pressupostària per mesos i per capítols.

 

A banda dels gràfics, amb el visor pressupostari pots consultar aquesta informació en taules o descarregar les dades obertes en format reutilitzable CSV.

Primers pressupostos participatius

 

Cal destacar que en la legislatura s'han organitzat els primers pressupostos participatius de la Generalitat, els quals ens situen com la primera autonomia que obri els comptes públics a tota la ciutadania. Es tracta d'una eina que ens encamina cap a un govern obert, transparent, col·laboratiu i participatiu.

La ciutadania participant ha pogut decidir de manera directa sobre 101 milions d'euros per a un total de 96 propostes viables. S'han destinat 34.583.000 euros que abasten 23 projectes d'àmbit autonòmic, mentre que 67.201.548 s'han destinat a les diferents àrees comarcals.

Des de la fase de resultats de l'1 al 28 d'octubre de 2021, una vegada finalitzat el procés participatiu, les 96 propostes ciutadanes resultants es troben incorporades en els pressupostos de la Generalitat. El Consell disposa de dos anys, fins al 31 de desembre de 2023, per a executar els diferents projectes. A mesura que s'avance en l'execució, es publicaran les principals fites perquè la ciutadania puga seguir la seua evolució.

Visualització de contingut web

Més informació econòmica i pressupostària

Cost efectiu dels serveis públics

Els serveis públics són el conjunt d'activitats i prestacions permeses, reservades o exigides a les administracions públiques, la finalitat de les quals és respondre a diferents imperatius del funcionament social i, en última instància, afavorir la realització efectiva de la igualtat i del benestar social.

 

 

Compte general de la Generalitat

El Compte General subministra informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, els resultats economicopatrimonials de l'exercici pressupostari, l'execució i la liquidació dels pressupostos i el grau de realització dels objectius.
 
Consulta en aquesta pàgina de GVA Oberta tots els informes fins a 2021, que és l'últim exercici presentat.
 

Informes de control financer i auditories

La funció interventora té per objecte controlar els actes, documents i expedients de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o aplicació en general dels fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.
 

Donacions COVID-19

La Generalitat ha rebut donacions realitzades per persones i empreses que han manifestat la seua voluntat de col·laborar en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. Per a una major transparència, traçabilitat i claredat, la Generalitat ha habilitat un compte únic i exclusiu per a les donacions relacionades amb aquesta infermetat.