Visualització de contingut web

Compromís 125 - Enfortiment de l’Agència Tributària Valenciana per millorar la gestió i lluitar de manera efectiva contra el frau fiscal

Enfortirem l'Agència Tributària Valenciana per tal de millorar la gestió dels tributs propis i lluitar de manera més efectiva contra el frau fiscal.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Planificació estratègica de l’Agència Tributària Valenciana

 • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació del Pla Pluriennal de Gestió de l'Agència Tributària Valenciana per al període 2020-2023

Aquest pla pretén oferir una visió clara de les estratègies a seguir i mesures a prendre en el període 2020–2023, alineant també l'assignació de mitjans tècnics i humans amb les prioritats identificades. Fixa tres grans objectius estratègics, amb uns programes i objectius operatius concrets:

1. Possibilitar que la ciutadania es relacione amb l'ATV íntegrament per mitjans electrònics.

 • Programa 1.1: Implementar l'Administració electrònica.

2. Millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal:

 • Programa 2.1: Estimular el compliment voluntari de les obligacions tributàries.
 • Programa 2.2: Planificació i control tributari.
 • Programa 2.3: Estratègia de gestió recaptatòria.

3. Millorar la gestió dels recursos assignats a l'Agència Tributària Valenciana:

 • Programa 3.1: Impulsar la qualitat.
 • Programa 3.2: Culminar desenvolupaments pendents de TIRANT.
 • Programa 3.3: Gestionar els recursos humans.

Enllaç al document

Assolida

Actuació 2

Aprovació de les directrius dels Plans de control tributari de la Generalitat per als anys 2020, 2021 i 2022

En el Pla pluriennal de gestió de l'ATV per al període 2020-2023, s'estableix entre els objectius estratègics la millora de les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal, organitzant-se des d'una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació.

Amb aquest plans de control tributari de caràcter anual, l'ATV pretén continuar reforçant totes les actuacions dirigides a facilitar el compliment de les obligacions tributàries mitjançant una major informació i assistència, en una fase de prevenció, així com les actuacions de comprovació i inspecció, en una fase posterior de control. I això, mitjançant una col·laboració eficaç amb la resta d'administracions tributàries.

Enllaç als documents

Assolida

Actuació 3

Aprovació dels Programes anuals d'actuacions 2020, 2021 i 2022

El Programa anual d'actuació de cada any concreta les actuacions a dur a terme durant l'any per part de l'Agència Tributària Valenciana, dirigides a la consecució dels objectius estratègics i planificació de programes recollits en el Pla pluriennal de gestió 2020-2023.En aquests programes s'identifiquen els recursos materials, tecnològics, pressupostaris i personals. També s'estableix l'avaluació i seguiment dels programes anuals d'actuacions per part del Consell Rector mitjançant informes semestrals.

Enllaç als documents

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana