Visualització de contingut web

Compromís 61 - Impuls d'un Pla de Rehabilitació Patrimonial i aprovació d'una nova llei de patrimoni cultural i paisatgístic

Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments i altres administracions, un Pla de Rehabilitació Patrimonial per tal d'impulsar la recuperació i la catalogació del patrimoni cultural valencià en tot el territori; i aprovarem una una nova llei de patrimoni cultural i paisatgístic.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Millorar la normativa en matèria de paisatge

  • Departament impulsor: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la LOTUP.

Respon  a un mandat de la Llei 9/2019, de Mesures, que va autoritzar al Consell per aprovar un text que consolide i integre en un text únic, les modificacions incorporades en la LOTUP des de 2014.

 

consolidat del decret legislatiu

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Urbanisme / Direcció General de Política Territorial i Paisatge