Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Mesura de la qualitat en la prestació de servei d'atenció a la ciutadania en els diferents canals

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Realització d'enquestes periòdiques d'atenció presencial en les oficines PROP, d'atenció telefònica 012 i de la Guia PROP electrònica per a la millora de la prestació del servei

Els resultats són molt bons en els canals presencial i telefònic i millorables en l'electrònic.
Aquesta actuació permet conéixer les necessitats i expectatives reals de la ciutadania sobre els serveis d'informació i, per tant, l'adopció de millores. S'han realitzat informes interns i projectes de millora en cada oficina a partir de les enquestes.

La realització de les enquestes de satisfacció del sistema d'atenció a la ciutadania s'han centrat especialment en l'atenció durant la pandèmia de la COVID-19.

En el cas de les oficines PROP mixtes, els resultats s'han difós i remés a les entitats locals amb les quals existeix conveni de col·laboració.

El resultat de les enquestes estan publicats a la web de la conselleria

https://participacio.gva.es/va/web/atencion-ciudadano/enquesta-de-satisfaccio-012-prop

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362652535&site=174859777

Assolida

Actuació 2

Projecte pilot d'innovació amb metodologia Design thinking

Per tal de millorar l'atenció a la ciutadania, que realitza tràmits amb l'administració, s'ha elaborat un projecte pilot en col·laboració amb les conselleries competents en matèria d'innovació i de polítiques inclusives.

El tràmit analitzat, segons els principis de Design Thinking, ha estat la col·laboració dels canals d'atenció a la ciutadania, presencial i telefònic per a facilitar informació sobre el procediment de sol·licitud de reconeixement de grau de la dependència: l'elaboració del PIA (Pla individualitzat d'atenció), la resolució i la concessió de la prestació a la persona dependent.

En gener de 2023 s'ha entregat l'estudi de les millores proposades.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern