Visualització de contingut web

Compromís 2. Control de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Creació del Centre de Control de la Contaminació Atmosfèrica, que aglutine la informació de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire i dels focus potencialment contaminadors, atenent a més les contaminacions acústica i lumínica.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Imposició fiscal sobre activitats que incideixen en el medi ambient

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Gravamen a l'activitat de transport d'energia elèctrica

Incorporació d'un nou fet imposable a l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient que grava l'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica en la LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010710/2020

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/24/pdf/2021_11633.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc