Visualització de contingut web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d'Innovació

 • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Augment del pressupost per al desenvolupament i enfortiment de projectes en col·laboració

 

L'aposta del Consell per la innovació com un dels eixos principals de la seua acció política han permès incrementar de forma progressiva la partida econòmica dirigida a finançar la convocatòria anual d'ajudes en concurrència competitiva de l'AVI.

 

En els últims quatre anys, els fons assignats a les partides pressupostàries que financen els sis programes d'ajudes s'han quadruplicat, en passar d'11 milions d'euros en 2019 a 44,5 milions en 2022, lo que ha suposat un augment del 304%.

 

https://innoavi.es/es/convocatorias/

Assolida

Actuació 2

Impuls als projectes estratègics en cooperació

 

A través d'aquest programa d'ajudes es recolzen aquelles projectes d'I+D+i amb un cost superior als 500.000 euros en les quals cooperen de manera efectiva els diverses agents del Sistema Valencià d'Innovació amb la fi última de desenvolupar solucions conjuntes a reptes d'interés comú. D'aquesta manera, l'AVI potència la col·laboració de personal científic, instituts tecnològics i empreses en projectes estratègics d'alt impacte sobre el teixit productiu.

Des de 2019, s'han destinat 56,5 milions d'euros per a finançar 109 projectes d'innovació en els quals participen 195 entitats diferents.

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució del programa de projectes estratègics a la convocatòria 2022

Assolida

Actuació 3

Projectes per a la consolidació de la cadena de valor empresarial

L'Agència Valenciana d'Innovació dona suport al desenvolupament de solucions per al conjunt de la cadena de valor que impliquen novetats en productes o processos o millores en l'intercanvi d'informació i processos de treball. La implantació d'aquestes innovacions satisfan demandes reals de companyies tractores o s'anticipen a normes o necessitats futures.

En els últims quatre anys s'han recolzat 199 projectes, en els quals participen 197 organitzacions diferents per un import total de 30,6 milions d'euros.

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució del programa de cadena de valor a la convocatòria 2022

Assolida

Actuació 4

Suport a la promoció del talent

Amb aquest programa s'incentiva:

 • la incorporació a empreses de personal tecnòleg i tècnic de Formació Professional (FP) per a desenvolupar actuacions d'I+D+i
 • la formació de persones doctorandes en el si d'empreses
 • la creació d'una xarxa d'agents d'innovació en universitats, centres d'investigació i associacions empresarials.

 

Les ajudes de l'Agència han permès contractar o mantindre l'ocupació de:

 • 79 graduats o graduades universitàries i tècniques i tècnics d'FP.
 • 62 doctorands empresarials.
 • 85 agents d'innovació.

 

Decret de bases reguladores per a la concessió de les ajudes de l'AVI

Resolució del programa de promoció del talent a la convocatòria 2022

Assolida

Òrgan responsable

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)