Visualització de contingut web

Compromís 56 - Continuar l'avanç en política de beques i posada en marxa d'altres mecanismes

Continuarem avançant en una política de beques, juntament amb la posada en marxa d'altres mecanismes, que permeten que cap estudiant haja de renunciar als estudis per raons econòmiques, així com implementarem altres mesures que reconeguen l'esforç acadèmic de l'estudiantat.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Continuar l'avanç en política de beques

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Revisió del Pla de beques de la Generalitat

En particular, s'han revisat les bases i convocatòries reguladores de les Beques Salari i les Beques a l'estudi.

S'han augmentat les quantitats destinades a beques tant en les línies pressupostàries com en les successives resolucions de convocatòria de cada modalitat de beques o ajudes.

S´han modificat els ombralls de renda a l'alça i els requisits acadèmics a la baixa. Tot això amb la finalitat d'accedir a un major nombre d'estudiantat i contribuir a evitar que les condicions econòmiques siguen causa d'abandó o impossibilitat d'accés als estudis superiors.

També es té en consideració a col·lectius especialment vulnerables per raó de violència de gènere, discapacitat o sol·licitud de refugi internacional.

S´ha incorporat a tot l'estudiantat del sistema Universitari Valencià com a sol·licitant possible del pla de beques de la Generalitat.

 

https://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-y-becas

Assolida

Actuació 2

Posada en marxa de beques excel·lència acadèmica

Les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana també han sigut modificades (considerant-se a partir d'ara com a premis) amb la finalitat d'adequar la seua naturalesa a l'objectiu que es persegueix i augmentar el nombre de persones beneficiàries.

 

Mitjançant resolució de 15 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, s'ha procedit a convocar els premis corresponents als cursos acadèmics 2019- 2020 i 2020-2021.

 

https://innova.gva.es/va/web/universidad/premis-excel-lencia-academica

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Universitats