Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Comunicació clara. Una administració que la ciutadania entenga, allunyada del llenguatge excessivament tècnic i jurídic

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    En tràmit

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Manual de comunicació clara de la Generalitat

Es treballa en l'elaboració d'un manual de comunicació clara enfocat a facilitar a la ciutadania la comprensió dels tràmits, dels serveis i de la resta d'informació que produeix la Generalitat, amb la utilització d'un llenguatge més assequible per a totes les persones.

 

En tràmit

Actuació 2

Oferta formativa en comunicació clara

Per a dur a terme aquesta actuació s'han realitzat les següents activitats:

- La coordinació del curs sobre "Bones pràctiques en comunicació clara en la informació administrativa dirigida a la ciutadania i les empreses", organitzat per l'escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP).

 La primera edició que s'ha realitzat en 2022, s'ha adreçat a les persones que revisen, validen o actualitzen diàriament la informació que es posa a disposició de la ciutadania en la web de la Generalitat, així com a les que la  coordinen des dels diferents departaments del Consell.

- La coordinació del curs autoformatiu "Comunicació clara: el repte d'una Administració que es fa entendre", organitzat per l'EVAP. La primera edició és realitzarà en 2023, i s'adreçarà al conjunt del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern