Visualització de contingut web

Compromís 39 - Desenvolupament de la Llei per a la funció social de l’habitatge

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l'habitatge, per fer efectiu el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. En aquesta línia:

  • Ampliarem el parc públic d'habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i disposarem de la reserva existent per a la nova construcció a habitatge protegit, del qual com a mínim un 7% de les promocions públiques anirà destinat a lloguer jove.
  • Dotarem d'un calendari estable dec onvocatòria i pagament i avançarem la transparència i informació en els preus dels lloguers, que servirà de referència en cas d'habilitar-se a nivell estatal un mecanisme de regulació en el futur, tot amb el objectiu d'aconseguir l'accés a l'habitatge a tota la població.
  • Implementarem mesures per al foment del lloguer d'habitatges propietat de particulars com la cessió temporal a l'EVHA a canvi de rehabilitació, bonificacions fiscals o ajudes directes.
  • Enfortirem els equips per tal d'exercir els drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat  sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública per a l'adquisició i ampliació d'habitatges del parc públic.
  • Gravarem als grans tenedors d'habitatges buits, especialment a les entitats financeres i immobiliàries, que les mantinguen desocupades per un temps determinat sense causa justificada.
  • Prioritzarem la fórmula de lloguer sobre la compra-venda d'habitatges de la Generalitat i buscarem fórmules innovadores per millorar l'accés a l'habitatge, particularment per als joves.