Visualització de contingut web

Compromís 13 - Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d'Istanbul i a les recomanacions de l'informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l'eliminació de la discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Centres ambulatoris per a les dones víctimes de violència de gènere i masclista

  • Departament impulsor: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Centres Dona

Els Centres Dona són aquells on es presta una atenció integral especialitzada i exclusiva a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, abusos o agressions sexuals i assetjament sexual en l'àmbit laboral o educatiu, així com atenció psicològica als fills i filles de les dones ateses en aquests. Aquests centres tenen caràcter permanent i d'emergència, funcionant les 24 hores del dia en les tres capitals de província, prestant una atenció social, psicològica i jurídica, tant en situació de crisi com d'assessorament o de teràpia en seguiment, a nivell individual i grupal. Són de caràcter ambulatori. S'ubiquen en les capitals de província i en Dénia i Torrevieja (en estos dos últimes ciutats, en la modalitat 14 hores, de dilluns a diumenge, de 8 a 22 hores).

L'últim any amb la memòria publicada (2021) s'han realitzat un total de 40.185 atencions, de les quals 15.915 han sigut presencials, 1.706 en itinerància, 22.234 telefòniques i 330 per videoconferència.

Memòria 2019

Memòria 2020

Memòria 2021

Assolida

Actuació 2

Centres Dona Rural

En març de 2019 es posaren en marxa dins de la Xarxa de Centres Dona, els Centres Dona Rural i d'Interior (CMRI), un servei itinerant de prevenció i atenció a la violència de gènere en les zones rurals i d'interior. Els CMRI estan ubicats a Elda, Yátova, Segorbe i Sant Mateu i es composen de dos equips, amb els següents objectius:

Equip Intervenció: L'atenció integral i especialitzada a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, abusos o agressions sexuals i assetjament sexual, i a les seues filles i fills, i la visibilització de la violència de gènere en les zones rurals i d'interior.

Equip Prevenció: La prevenció de la violència de gènere i la promoció en matèria d'igualtat per a fer desaparéixer les formes de discriminació basades en el gènere, així com la promoció per a la vida independent de les dones en les zones rurals i d'interior.

Memòria 2019

Memòria 2020

Memòria 2021

Assolida

Actuació 3

Servei atenció telefònica gratuïta 24h

La Xarxa de Centres Dona 24 Hores com a recurs especialitzat en l'atenció a dones víctimes de violència de gènere, ofereix un Servei d'Atenció Telefònica, a través del telèfon 900580888 i el 016 (el qual deriva les telefonades de la Comunitat Valenciana al servei de la xarxa), de caràcter gratuït en funcionament les 24 hores, els 365 dies de l'any, atès per professionals especialitzades.

Aquest servei telefònic d'informació i assessorament va dirigit principalment a víctimes de violència de gènere, encara que també poden tindre accés la resta de la ciutadania que necessite assessorament sobre aquest tema, així com professionals que requerisquen d'informació i coordinació.

Des del Servei d'Atenció Telefònica de la Xarxa de Centres Dona 24 Hores s'atenen totes les crides rebudes, ja siga de la Comunitat Valenciana com de qualsevol altre lloc de l'estat espanyol, i en aquest cas, es deriva al Servei Especialitzat de la comunitat autònoma corresponent.

Ofereix la garantia de confidencialitat de les dades de les persones usuàries del servei, realitzant una atenció integral i multidisciplinària que abasta els àmbits: social, jurídic i psicològic, consistents principalment en informació de la problemàtica en si, recursos existents per a afrontar tals situacions, informació sobre els drets de les víctimes, assessorament jurídic i social, així com la gestió de crides de dones en situació de crisi en la qual se li ofereix a la víctima suport emocional o, si la situació és d'emergència, la mobilització de recursos pertinents. Durant l'any 2021 s'han atés un total de 59.568 telefonades.

Memòria 2019

Memòria 2020

Memòria 2021

Assolida

Actuació 4

Programa Alba

Com a nou programa al 2021, amb la finalitat d'avançar en mesures d'intervenció, acompanyament i recuperació davant els casos d'explotació sexual, s'ha posat en marxa un programa d'atenció itinerant i de recursos per a l'eixida de l'explotació sexual per a dones en contextos de prostitució i tràfic amb el nom de Programa Alba.

Aquest nou recurs ofereix itineraris de promoció i acompanyament per a assessorar i promoure l'accés a drets de les dones en situació d'explotació sexual en contextos de prostitució o tracta.

Ofereix allotjament d'emergència en la Xarxa residencial en el moment en què una dona sola o amb els seus fills i filles decideix abandonar la situació d'explotació.

Compta amb un equip multidisciplinari en cada província, format per 9 professionals en cadascuna: dues treballadores socials, dues educadores socials, una psicòloga, una advocada, una integradora social, una administrativa i una dona supervivent amb formació en mediació que assessora i acompanya a l'equip.

Treballa tant en la seu del programa com de manera itinerant amb unitat mòbil, tant per a la prospecció i contacte amb les usuàries com en el seu acompanyament durant la intervenció.

Des de l'inici del programa ALBA el 15 d'octubre de 2021 fins al 30 de novembre de 2022 s'ha atés un total de 1.973 dones en la Comunitat Valenciana (735 a Alacant, 740 a València i 498 a Castelló), amb atencions individuals que van des del contacte en espais oberts (en carrer, polígons, carreteres) fins a l'atenció realitzada en la pròpia seu provincial o en ubicacions d'itinerància (locals municipals, per exemple).

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2021

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones