Affichage de contenus web

Compromís 12. Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d'internet de fibra òptica a tot el territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Seguiment de problemes de connectivitat

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Anàlisi de l'estat de la connectivitat

Esta actuació està dirigida als municipis de menor població de la Comunitat Valenciana, per  conèixer detalladament l'estat de connectivitat.

En una primera fase (iniciat en octubre de 2020 y conclòs en juny de 2021) es va estudiar la cobertura en els municipis en risc de despoblament. En una segona fase (iniciat en octubre de 2021 y conclòs en abril de 2022) es va continuar amb els 129 municipis més xicotets (exceptuant els de l'estudi anterior).

Assolida

Actuació 2

Llançament i manteniment del Portal banda ampla

El Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana pretén ser l'eina fonamental de difusió i intercanvi d'informació entre persones, empreses i administracions públiques respecte a l'extensió de les xarxes de banda ampla d'alta i molt alta capacitat a la Comunitat  Valenciana. L'objectiu bàsic és contribuir a la millora de la connectivitat en zones rurals.

Així mateix, en el portal es fa un Seguiment del plans de desplegament de banda ampla, amb especial atenció els plans estatals d'ajuda al desplegament: PEBA i UNICO.

https://bandaampla.gva.es/es

Assolida

Actuació 3

Tractament problemàtica en centres històrics i carreteres

Dos dels obstacles més importants per a estendre la banda ampla en zones rurals són la consecució dels permisos per a fer ús del domini públic autonòmic en carreteres i el desplegament en centres històrics amb algun tipus de protecció patrimonial. Per a tractar de donar resposta a aqueixa problemàtica, s'han mantingut reunions de treball entre operadors i les conselleries responsables, exercint una labor de conscienciació i buscant solucions per a impulsar aquests desplegaments.

Quant a la part de carreteres, s'ha aconseguit permetre el desplegament en la zona de domini públic, reduint-se els retards en la concessió d'aquests permisos.

Respecte als permisos per a desplegaments atorgats per les administracions públiques, es realitza seguiment mensual juntament amb el Ministeri per a evitar retards en la concessió d'aquests permisos.

Assolida

Actuació 4

Participació en la Xarxa d'oficines de competència de banda ampla (BCO)

La Xarxa Europea de BCO regional reuneix les autoritats públiques nacionals i regionals dels Estats membres de la UE encarregades del desplegament de banda ampla per a intercanviar coneixements i bones pràctiques amb la finalitat d'oferir una connectivitat de banda ampla fiable i d'alta velocitat a tots els ciutadans de la UE. Participem des de 2021.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/bco-network

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital