Affichage de contenus web

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reforma del sistema tributari valencià per a fer front a la inflació i millorar la progressivitat dels tributs cedits

 • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Millora de la progressivitat del tram autonòmic de l'IRPF i adequació d'aquest tribut i altres figures tributàries a l'impacte de la inflació

Aprovació del Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d'altres figures tributàries a l'impacte de la inflació.

Aquesta norma conté les següents mesures:

 • Modifica l'escala del gravamen autonòmic de l'IRPF des del 28 d'octubre fins el 31 de desembre de 2022, reduint la tributació de les rendes mitjanes i baixes.
 • Amb caràcter indefinit:
  • Incrementa en el màxim legal (10%) els imports del mínims personals i familiars aplicables al gravamen autonòmic de L'IRPF.
  •  Augmenta en un 10% els imports fixes i els límits variables de les deduccions autonòmiques de l'IRPF.
  • Equipara i actualitza, segons l'evolució del cost de la vida, els límits màxims de renda aplicables a les deduccions de l'IRPF i alguns beneficis de l'ITPAJD dirigits a col·lectius vulnerables.
  • Crea una deducció en el tram autonòmic de l'IRPF per a fer front a l'impacte de l'elevació dels tipus d'interès als préstecs destinats a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.
  • Crea una deducció en el tram autonòmic de l'IRPF per a dones que fagen front a despeses per tractaments d'infertilitat.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/9939&L=0

Assolida

Actuació 2

Culminació de la reforma de l'escala del gravamen autonòmic de l'IRPF i elevació de l'escala del Impost sobre el Patrimoni per a compensar els costos de la reforma tributària

Incorporació en la llei de pressupostos per a l'any 2023:

 • D'una nova escala del gravamen autonòmic de l'IRPF que augmenta la quota íntegra dels contribuents amb rendes superiors als 80.000 euros.
 • D'una escala del Impost sobre el Patrimoni aplicable a les meritacions produïdes als anys 2023 y 2024 que augmenta els tipus marginals situats per damunt dels 1.336.999,51 euros en 0,25 punts percentuals.

  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13064.pdf

Assolida

Actuació 3

Elevació del tipus aplicable a les transmissions d'immobles majors d'1 milió d'euros per a compensar els costos de la reforma fiscal

Incorporació en la Llei 8/2022, de Mesures fiscals de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, d'un tipus augmentat des del 10 al 11% en la modalitat transmissions patrimonials de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídic Documentats aplicable a les transmissions i constitucions de drets reals sobre immobles la base imposable dels qual estiga situada per damunt d'1 milió d'euros.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc