Affichage de contenus web

Compromís 114 - Nova Llei de funció pública valenciana, reducció de la temporalitat i nous instruments organitzatius

Personal de l'administració pública: nova Llei de funció pública valenciana que incloga: un nou model funcionarial que reduïsca el número de cossos i escales de l'administració; reducció de la temporalitat de l'ocupació pública; nous instruments organitzatius i de gestió de l'ocupació pública; formació continua del personal; l'adquisició de coneixements i habilitats que garantisquen el principi d'igualtat i no discriminació per motius culturals, lingüístics, de gènere o capacitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reducció de la temporalitat

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ofertes d'ocupació pública per a la reducció de la temporalitat

Per part de la Generalitat s'han activat des de 2017 un conjunt de mesures per a reduir l'excessiva temporalitat del personal empleat públic, autoritzant processos d'estabilització d'ocupació temporal amb l'objectiu final de situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8 %.

Així, s'han aprovat per part del Consell diverses ofertes d'ocupació pública (OOP) per a la reducció de la temporalitat. Actualment se estan executant les OOP de 2017, 2018 i 2019, que permetran cobrir 4.902 places.

També i en paral·lel, se estan gestionant les convocatòries de les 588 places corresponents a la oferta d'ocupació pública ordinària de 2022 publicada mitjançant el Decret 32/2022, de 25 de març, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a l'Administració de la Generalitat

Decret 32/2022

En tràmit

Actuació 2

Adaptació de les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a la reducció de la temporalitat. Processos excepcionals per a l'estabilització

Amb l'aprovació per part de l'Estat de diverses lleis (l'última és la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública), el Consell, mitjançat el Decret 69/2022, de 27 de maig, ha procedit a adaptar les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l'Administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria.

En compliment de l'establert en aquest decret, es realitzen diferents convocatòries:

  • Mitjançant l'Ordre 30/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en l'annex I del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell

Les places a cobrir pel sistema de concurs de mèrits ascendeixen a 2.514.

  • Al llarg de desembre de 2022 s'han anat convocant els processos excepcionals d'estabilització pel sistema de concurs-oposició per a cobrir les places previstes en l'annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell

Les places a cobrir pel sistema de concurs-oposició ascendeixen a 574.

Conclosos els processos (abans que finalitze 2024), la temporalitat estarà per davall del 8%.

Decret 69/2022

Ordre 30/2022

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública