Affichage de contenus web

Compromís 126 - Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. Establiment d'un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Avançar en la proposta d'un Nou Model de Finançament autonòmic i negociació al si del CPFF

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Col·laboració amb la Comissió de persones expertes nomenada per les Corts en l'elaboració de l'informe sobre el document del grup de treball del Ministeri d'Hisenda relatiu al càlcul de la població ajustada (gener de 2022)

La conselleria va preparar l'informe d'al·legacions de la Generalitat a la proposta del grup de treball del Ministeri d'Hisenda sobre el càlcul de la població ajustada incorporant-hi les principals reivindicacions per a la reforma del model de finançament autonòmic.

Des de la Generalitat s'ha tornat a sol·licitar que el nou model incloga una solució per al deute autonòmic derivat de tants anys d'infrafinançament i un mecanisme transitori fins que s'aconseguisca la reforma que compense l'infrafinançament valencià.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361504861&site=174859746

Assolida

Actuació 2

Assistència a diverses trobades i reunions amb altres CCAA i amb el Ministeri d'Hisenda (juliol i setembre de 2021, i reunió del Consell de Política Fiscal i Financera al juliol de 2022)

Sota la direcció i coordinació de la Presidència de la Generalitat i els òrgans superiors de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es van mantindre reunions amb membres dels òrgans de govern de les Illes Balears i d'Andalusia, durant l'any 2021, per a consensuar una postura comuna de cara al procés de negociació de la reforma del model de finançament.

Així mateix es va participar en les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera que reuneix les Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Hisenda i en diversos fòrums i reunions per a difondre la proposta de la Comunitat Valenciana i sensibilitzar sobre la necessitat i justícia d'assolir un finançament autonòmic suficient i equitatiu per a l'atenció dels serveis que presten les comunitats autònomes.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera