Affichage de contenus web

Compromís 107 - Reforma de la Llei Electoral Valenciana per a millorar la proporcionalitat i la paritat i suprimir la tanca del 5%

Llei Electoral Valenciana: promourem la reforma de la LEV per a millorar la proporcionalitat, representativitat, paritat, el vot preferencial, l'eliminació de la tanca del 5% i la reducció de les despeses.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Proposició de Llei Electoral Valenciana

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

El Consell dona la seua conformitat a la Proposició de Llei Electoral Valenciana

Els grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem presentaren una proposició de llei electoral valenciana, admesa a tràmit per la Mesa de Les Corts en la reunió de 27 d'octubre de 2020.

El Consell va considerar que la proposició de llei recollia gran part de les recomanacions contingudes en l'informe de l'Observatori per a l'estudi de diversos aspectes relacionats amb la normativa electoral valenciana, informe que es va elaborar en la IX Legislatura.

El text proposat inclou, entre d'altres, l'establiment d'una doble barrera electoral i la seva rebaixa del 5% al 3%, la fixació del nombre total de diputats i diputades, la composició de les llistes paritàries, així com les possibilitats tècniques d'afavorir el vot dels residents absents.

Per tant, el Consell va manifestar a Les Corts el 13/11/2020, el seu criteri favorable a la presa en consideració de l'esmentada proposició de llei.

https://cjusticia.gva.es/va/web/processos-electorals/observatori-electoral

Tramitació en Corts

En tràmit

Òrgan responsable

Sotssecretaria