Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Impuls d’un procés de revisió de la despesa sanitària (Spending Review)

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació d'una normativa que obliga a una valoració ex ante de les polítiques de despesa pública discrecional i implementació dels resultats de la Spending Review elaborades per l'AIREF

La Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2020, en la Disposició Transitòria Setena, recull l'aprovació d'un Pla estratègic per a l'avaluació de les polítiques públiques durant 2020.

El 24 de gener de 2020 el Consell va aprovar un Acord per a sol·licitar a l'AIREF l'elaboració específica d'un spending review (anàlisi de la despesa) del Sistema Valencià de Salut. Tanmateix, la pandèmia de COVID-19, què va requerir una atenció preferent de la Generalitat, i en particular de la Conselleria de Sanitat, va aconsellar suspendre, durant el 2020 i el 2021, les actuacions relatives a aquest projecte.

En l'any 2022 es va reprendre el projecte amb reunions amb l'AIREF per a establir el Pla d'acció de l'estudi, participant, per part de la Generalitat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Es preveu que en el primer  trimestre de 2023 es puga elevar al Consell la formalització de l'encàrrec a l'AIREF de la realització del Spending Review del Sistema Valencià de Salut.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Pressupostos