Affichage de contenus web

Compromís 18 - Disseny d'una estratègia valenciana de nous usos del temps i corresponsabilitat de la criança

Dissenyarem una estratègia valenciana de nous usos de temps i corresponsabilitat i el foment de la criança, la redistribució del treball, el reconeixement de l'educació no formal i el respecte cap al medi ambient.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Prestació de serveis: teletreball

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis que suposa avantatges tant per a l'Administració com per al personal, entre les quals cal destacar la reducció del temps en desplaçaments, la sostenibilitat ambiental o la millora de la conciliació amb respecte als principis d'igualtat de dones i homes i de corresponsabilitat.

El Consell ha regulat el teletreball, tant amb caràcter general, com per a aquelles situacions de crisi que impossibiliten o dificulten l'adequada prestació presencial dels serveis i, finalment, quan existisca un greu risc d'afectació de la integritat i de la salut de les persones treballadores, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat administrativa.

Així doncs, mitjançant el Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball de l'Administració de la Generalitat, es tracta de proporcionar una regulació suficient que done respostes a diverses necessitats, equilibrant l'ús d'aquesta nova forma de prestació de treball i els avantatges que suposen per a l'Administració i el personal empleat públic, d'un costat, i un marc de drets que satisfaguen, entre altres, els principis sobre el seu caràcter voluntari i reversible i el principi d'igualtat de tracte en les condicions professionals.

Decret 49/2021 regula el teletreball

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública