Affichage de contenus web

Compromís 96 - Intensificació de la reindustrialització de la nostra economia

Intensificar la reindustrialització de la nostra economia, perquè represente un element tractor d'innovació, serveis avançats i ocupació d'alta qualitat. Desplegarem: el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, amb una governança participativa, transversalitat i avaluació d'accions; el Pla de modernització de les àrees industrials; les infraestructures logístiques estratègiques; més recursos destinats a innovació, i connexió amb startups; i la transició ecològica del model industrial.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Potenciar infraestructures logístiques estratègiques a la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Zona d'Activitats Complementàries de l'aeroport de Castelló

Junt a l'activitat aeroportuària tradicional, AEROCAS ha optat per diversificar l'activitat i el desenvolupament logístic i industrial de la instal·lació.

Aprovació del Pla Especial de la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC) de l'aeroport (desembre 2022). En la ZAC està prevista la instal·lació d'empreses relacionades amb l'aeronàutica, la logística i altres activitats industrials i econòmiques: 208 Ha. El Pla Especial es l'instrument d'ordenació i desenvolupament dels usos productius de l'aeroport i defineix els paràmetres urbanístics, com les superfícies edificables i les dotacions d'infraestructures i serveis.

En 2023 es licitaran els treballs d'urbanització de la primera fase de la ZAC.

En tràmit

Actuació 2

Aprovació del Pla Especial de l'àrea logística de Parc Sagunt II

Tramitat, obtingudes les declaracions ambientals i territorials estratègiques i aprovat el Pla Especial de l'àrea logística de Parc Sagunt II (desembre 2022): 5,6 milions m2.

Assolida

Actuació 3

Impuls a la Plataforma Logística en l'àrea de Castelló

En la passada legislatura la Conselleria va redactar un estudi comparatiu d'ubicacions per a una plataforma intermodal, determinant la conveniència de posar-la junt al port de Castelló de la Plana.

L'Autoritat Portuària de Castelló ha redactat un Estudi Funcional sobre dimensions i dades sobre l'estació intermodal (2020) i està redactant el Projecte de Construcció de l'estació intermodal. La inversió estarà al voltant dels 20 M€.

En tràmit

Actuació 4

Impuls a la Terminal Intermodal de Font de Sant Lluís (València)

En abril de 2019 es va signar un Conveni entre el Ministeri, ADIF, la Generalitat, l'Ajuntament de València i Ports de l'Estat per al desenvolupament de la Terminal Intermodal i Logística Font de Sant Lluís. La Generalitat aporta 385.000 m2 de sòl i ADIF 38.500 m2. ADIF construirà la Terminal amb col·laboració econòmica de l'Autoritat Portuària de València.

D'acord amb la Comissió de Seguiment del conveni, ADIF està redactant el Pla Especial de la zona logística ferroviària. La Conselleria va traure a consulta públic el document previ del Pla Especial d'Ordenació de la zona logística ferroviària de la Font de Sant Lluis (juliol 2022).

D'altra banda, en desembre de 2022 ADIF ha adjudicat la primera fase de l'ampliació, remodelació i millora de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís: 22 M€. 

En tràmit

Òrgan responsable

Aeroport de Castelló SL / Direcció General d'Urbanisme / Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible