Affichage de contenus web

Compromís 87 - Nova estratègia de regadius i avanç en innovació per a completar la Llei d’Estructures Agràries

La Llei d'Estructures Agràries ha de ser completada amb una nova estratègia de regadius i un clar avanç en innovació i incorporació de coneixement. L'ordenació de les produccions, la diferenciació i la internacionalització són tasques essencials.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Plans complementaris d’I+D+i en Agroalimentació

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la xarxa autonòmica d'investigació en l'àrea prioritària d'investigació en Agroalimentació

 

Es tracta d'un mecanisme per a afavorir col·laboracions entre l'Estat i les comunitats autònomes en accions d'I+D+i en les quals confluïsquen prioritats comunes dels plans regionals i estatal i que permeten establir sinergies, augmentant l'eficàcia de les polítiques públiques en 5 àrees estratègiques d'interés comú. En el d'Agroalimentació participen Aragó, Navarra, La Rioja, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. Pressupost total de 9.000.000 euros dels quals la Generalitat aporta 3,15 milions.

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/30/pdf/2022_11280.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6556

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació