Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Plans complementaris d’I+D+i en Ciències Marines

 • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Creació de la xarxa "autonòmica" d'investigació en l'àrea prioritària d'investigació en Ciències Marines

Es tracta d'un mecanisme per a afavorir col·laboracions entre l'Estat i les comunitats autònomes en accions d'I+D+i en les quals confluïsquen prioritats comunes dels plans regionals i estatal i que permeten establir sinergies, augmentant l'eficàcia de les polítiques públiques en 5 àrees estratègiques d'interés comú. En el de ciències marines participen Galícia, Cantàbria, Andalusia, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

Pressupost: 10.000.000 euros dels quals la Generalitat aporta 4 milions.

 

El 4 de novembre de 2022 es va signar el conveni per a l'execució en la Comunitat Valenciana de ThinkinAzul entre totes les entitats participants.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18895

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciencia e Investigació