Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Plans complementaris en les àrees prioritàries d'investigació en Astrofísica i Física d'Altes Energies i Materials Avançats

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la xarxa autonòmica d'investigació en l'àrea prioritària d'investigació en Astrofísica i Física d'Altes Energies

Es tracta d'un mecanisme per a afavorir col·laboracions entre l'Estat i les comunitats autònomes en accions d'I+D+i en les quals confluïsquen prioritats comunes dels plans regionals i estatal i que permeten establir sinergies, augmentant l'eficàcia de les polítiques públiques en 5 àrees estratègiques d'interés comú. En el d'Astrofísica i Física d'Altes Energies, participen Andalusia, Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya i Comunitat Valenciana. Pressupost total de 8.075.009 euros, dels quals la Generalitat aporta 2,83 milions.

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/30/pdf/2022_11280.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6556

En tràmit

Actuació 2

Creació de la xarxa autonòmica d'investigació en l'àrea prioritària d'investigació en materials avançats

Es tracta d'un mecanisme per a afavorir col·laboracions entre l'Estat i les comunitats autònomes en accions d'I+D+i en les quals confluïsquen prioritats comunes dels plans regionals i estatal i que permeten establir sinergies, augmentant l'eficàcia de les polítiques públiques en 5 àrees estratègiques d'interés comú. En el de Materials Avançats, participen Aragó, Castella-Lleó, Catalunya, Madrid, País Basc i Comunitat Valenciana i el programa estarà liderat per la Comunitat Valenciana.

Pressuposat total de 10.000.000 euros, dels quals la Generalitat aporta 3,92 milions.

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/30/pdf/2022_11280.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6556

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació