Affichage de contenus web

Compromís 37 - Garantir en l’àmbit del serveis socials el finançament estable de les entitats del tercer sector concertades amb l’administració

En l'àmbit del serveis socials garantirem, al llarg de la legislatura, el finançament estable de les entitats del tercer sector concertades amb l'administració a través de mecanismes de pagament equiparables als de sanitat i educació, desplegant allò previst en el Decret d'Acció Concertada per al personal d'estes entitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Pla d’acció concertada en serveis socials pel finançament estable

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la Mesa d'Acció Concertada

Creació de les submeses pels sectors que es troben o es trobaran concertats. Mesa d'acció concertada: Creació i convocatòria  a data 14/12/2021.

Assolida

Actuació 2

Decret d'acció concertada

Amb l'aprovació de la LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana d'una banda i d'altra el Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials, s'introdueixen conceptes que cal harmonitzar.

Això es va fer mitjançant el Decret 188/2021, de 26 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social; del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials; del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, i del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2021/11/26/188/vci

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/21/pdf/2022_12150.pdf

Assolida

Actuació 3

Realitzar estudi de finançament de l'Acció Concertada

Realitzar estudi model de finançament de l'acció concertada: De la situació de partida a la situació equitativa del finançament. (Informe presentat a la Mesa d'Acció Concertada de data 14/12/2021)

Assolida

Actuació 4

Realitzar convocatòria plurianual de l'Acció Concertada

Elaboració de la convocatòria plurianual (4 anys) de l'acció concertada per a tots els sectors en l'àmbit de les places residencials.

Resolució de 21 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en els sectors d'atenció a persones amb diversitat funcional, infància i adolescència, a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables i a persones majors dependents, per al període 2022-2026.

Assolida

Actuació 5

Acord de millora de les condicions salarials del personal treballador de l'acció concertada en el marc de la negociació d'un conveni únic

Per a arribar a un acord de millora de les condicions salarials el primer pas ha sigut arribar a acords en el mòdul de finançament. L'acord s'ha signat el novembre de 2022 entre sindicats, patronal i Generalitat.

L'acord afectarà a més de 13.000 treballadors i treballadores de centres i serveis concertats que treballen en el Sistema Públic de Serveis Socials de la Generalitat. Es destinaran 50 milions d'euros en 2023 per tal d'arribar a homogeneïtzar en 4 anys el salari amb les persones treballadores en el sistema Públic de Serveis Socials de la Generalitat. Aquest reconeixement millorarà també la qualitat dels serveis que es presten ja que aportarà més estabilitat i dignificació al sistema. Es pretén arribar al pagament delegat com a eix central en l'horitzó màxim de 2026

Les millores acordades permetran, per exemple, que una infermera d'una residència de persones majors que en 2022 percebia 1.445 euros mensuals de salari base en 2026 perceba 2.170,60 euros, és a dir, un increment salarial en quatre anys de 725,54 euros; o que el personal de serveis generals (neteja, manteniment, cuina, etc.) que hui cobra una mitjana de 969,37 euros, és a dir, per davall del salari mínim, arribe als 1.430 euros en 2026.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Gestió i Organització del Sistema