Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Nou Consell Valencià de Transparència com a conseqüència de la nova Llei

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Posada en marxa del nou Consell Valencià de Transparència

La nova llei (Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana) estableix majors garanties per a la seua independència i bon funcionament, com la dedicació exclusiva dels seus membres (que es redueixen a tres). També se'l dota de més potestats i mecanismes per a garantir el compliment de la llei, com la funció de control de la publicitat activa i l'avaluació del compliment de les obligacions de transparència.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3407&L=0

En tràmit

Actuació 2

Reforçament de l'oficina tècnica de suport al Consell Valencià de Transparència

El Consell Valencià de Transparència comptarà amb una oficina tècnica que li preste assistència i suport tècnic i administratiu, plenament sotmesa a les seues instruccions.

En tràmit

Actuació 3

Activitat de l'actual Consell Valencià de Transparència

En 2019 es van obrir 210 expedients, dels quals 176 es corresponen amb reclamacions presentades, 6 a consultes plantejades i 28 es van arxivar per no ser assumptes competència del Consell de Transparència.

En 2022, es van obrir 370 expedients, dels quals 322 es corresponen amb reclamacions, 3 a consultes i es van arxivar 45.

En els últims anys s'ha experimentat un augment important de l'activitat del Consell de Transparència. Respecte al inici de la legislatura en 2019, el increment en quant al nombre d'expedients ha sigut  del 76%, i pel que fa a  les reclamacions presentades davant del Consell l'increment és de quasi el 83%.

Pel que fa a les resolucions dictades por el Consell de Transparència durant la legislatura, s'ha passat de 167 en 2019, a 332 en 2022, que suposa un increment del 98%.

El temps de resposta ha millorat considerablement. S'ha passat de resoldre les reclamacions en set mesos i mig en 2018, quan va finalitzar l'anterior legislatura, a poc més de quatre mesos en 2022, com pot observar-se en la web (temps mitjà de resolució).

Enllaç al portal

En tràmit

Actuació 4

Conveni amb la fundació Democràcia i Govern Local

En 2020, el Consell Valencià de Transparència, va signar un acord d'adhesió al Protocol General d'actuació entre i la fundació Democràcia i Govern Local i altres òrgans de garantia de transparència i accés a la informació.

L'esmentat conveni té per objecte promoure el coneixement i la interpretació, en l'àmbit de les administracions locals, de la legislació de transparència.

La vigència prevista és de quatre anys.

Enllaç a l'Informe 2020

Enllaç a l'Informe 2021

En tràmit

Òrgan responsable

Consell Valencià de Transparència