Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millorar l'atenció telefònica

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reduir el temps d'espera en el servei 012

L'actuació se centra en prestar una atenció de qualitat a la ciutadania, en el servei d'atenció telefònica 012, mitjançant la reducció del temps d'espera, millorant les habilitats personals en el tracte amb la ciutadania, oferint un tracte personalitzat , etc.

Al llarg de la legislatura, els objectius fixats en la prestació del servei d'atenció telefònica (012) s'han mantingut en uns nivells de qualitat alts, malgrat la irrupció de la pandèmia deguda al COVID-19. El 80% de la ciutadania que truca al telèfon d'informació de la Generalitat el puntua amb el nivell més alt, assolint un índex de satisfacció del 7,92 sobre 10.

Assolida

Actuació 2

Implantar nous serveis automatitzats al 012

Implantar nous serveis automàtics de reconeixement de veu, per a determinades consultes senzilles, que permetrà atendre un major nombre de ciutadans i ciutadanes amb disponibilitat 24/7. Amb aquesta actuació s'obtindrà un increment de l'eficàcia a l'hora de facilitar la informació administrativa i permetrà reduir l'import dels serveis contractats.

Els serveis que s'ofereixen per sistemes de resposta automàtica són: la consulta de la renda valenciana d'inclusió i els pagaments de Tresoreria.

Assolida

Actuació 3

Implantació de la gratuïtat del servei d'atenció telefònica 012

Aquesta actuació permetrà l'accés a la informació pública, de forma gratuïta, millorant l'accés per a les persones més desfavorides i afectades per la bretxa digital.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern