Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millorar els instruments i els mitjans per a l’ordenació urbanística i la protecció del territori

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

 

Respon a un mandat de la Llei 9/2019, de Mesures, que va autoritzar al Consell per aprovar un text que consolide i integre en un text únic, les modificacions incorporades en la LOTUP des de 2014.

 

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la LOTUP.

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf

Assolida

Actuació 2

Posada en funcionament de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)

 

Recollida en la Llei 1/2019, de 5 de febrer, el Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, que aprova el Text Refós de la LOTUP, estableix de forma detallada l'organització, funcionament i règim jurídic de l'Agència.

Aprovat l'Estatut per Decret 52/2021, de 9 d'abril, del Consell.

Inicia l'activitat en octubre de 2021. Per Resolució de 2 de març de 2022, de la Presidenta de l'AVPT, l'Agència assumeix funcions en matèria de protecció de la legalitat urbanística. Fins a desembre de 2022 s'han adherit 278 municipis.

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4212.pdf

Assolida

Actuació 3

Pla de Transparència i Agilització en la tramitació dels procediments urbanístics

 

Decret 65/2021, de 14 de maig, del Consell, pel qual es regula la plataforma urbanística digital. La plataforma és el mitjà informàtic per a la tramitació electrònica integral dels procediments urbanístics i la recopilació i difusió de la informació urbanística de la Generalitat, amb la finalitat d'agilitzar aquesta tramitació.

S'estableix també la norma tècnica, que té per objecte unificar els criteris per a l'elaboració dels documents dels instruments urbanístics, estructurant la informació de manera que puga integrar-se en el registre d'instruments de planejament urbanístic en la infraestructura Valenciana de dades espacials (IDEV), amb la finalitat que aquesta informació siga accessible i reutilitzada.

Així mateix, en novembre de 2021 es va presentar la Guia-T per agilitzar els tràmits urbanístics.

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/01/pdf/2021_6029.pdf

Guia-T

Assolida

Actuació 4

Guia de Minimització d'impacte territorial

 

Publicada. La minimització d'impacte és una figura reformada en profunditat per la Llei 1/2019 i el Text Refós de la LOTUP, que té com a objecte pal·liar, reduir i, en la mesura d'allò possible, evitar els impactes que sobre el territori i el medi estan produint habitatges implantats sense llicència en sòl no urbanitzable, totalment acabats abans de l'entrada en vigor de la LOTUP.

La guia serveix per a difondre la importància d'esta figura, facilitant la tramitació d'estos procediments per part dels ajuntaments (competents en la gestió dels expedients).

 

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/172108690/GU%C3%8DA++040521+VALENCIANO+1%28marzo2021%29.pdf/d77e874b-0f94-4477-868c-f677ce4f6f6d

Assolida

Actuació 5

Nova plataforma urbanística digital per identificar habitatges en situació irregular

 

Presentada en novembre de 2022. Aquesta ferramenta agilitzarà el treball de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori en el control del Sòl No Urbanitzable.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=367431815&site=174859783

Assolida

Actuació 6

Regulació de les Entitats Col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUV).

 

Decret 62/2020, de 15 de maig, pel qual es regula les Entitats Col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUV) i de creació del seu registre.

La norma introdueix la col·laboració del sector privat en la verificació i control de les actuacions urbanístiques, a fi d'agilitzar la tramitació dels procediments de llicència i declaració responsable urbanística.

Les ECUV permetran a molts ajuntaments de la CV agilitzar els tràmits administratius per a aprovar les llicències urbanístiques. Es tracta d'una eina fonamental per a revitalitzar el sector i simplificar els procediments, alhora que garanteix l'autonomia local, ja que els certificats de les ECUV no limiten ni exclouen les actuacions municipals de verificació, comprovació o inspecció, ni respecte a les declaracions responsables ni als procediments de llicència.

Les ECUV han d'habilitar-se mitjançant la inscripció en un Registre i complir determinats requisits com estar acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

 

Decret 62/2020

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Urbanisme / Agència Valenciana de Protecció del Territori