Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Millorar els instruments i els mitjans per a l’ordenació territorial i del paisatge

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Aprovació de les Directrius d'Ordenació dels Paisatges de Rellevància Regional

 

Aprovades en maig de 2021. El document "Objectius de qualitat i instruccions tècniques per a l'ordenació i gestió dels Paisatges de Rellevància Regional de la Comunitat", distribueix 40 paisatges destacats en 14 conjunts. La Generalitat busca garantir la protecció d'aquests espais i una transició energètica equilibrada.

 

Enllaç al document

Assolida

Actuació 2

Plans d'Acció Territorial (PATs)

 

Els PATs són instruments d'ordenació de caràcter sectorial i territorial que donen una visió integrada de caire supramunicipal i, en alguns casos, supracomarcal. Els PATs incideixen sobre 3 aspectes principals: infraestructura verda; sistema d'assentaments; i sistema de mobilitat.

 

1.- PAT de l'Àrea funcional de Castelló:

 • Abasta dos àmbits: l'àrea urbana integrada de Castelló (14 municipis i uns 380.000 habitants) i l'àrea funcional de Castelló (que arriba a 70 municipis i uns 470.000 habitants).
 • Redactada la Versió Preliminar. Presentat al setembre de 2020. La primera fase d'informació pública es va iniciar a l'octubre de 2020 i el seu termini es va ampliar posteriorment fins a gener de 2021. El 08/03/2022 per Resolució de la DG Medi natural i Avaluació Ambiental es declara caducat el Document d'Avanç de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (DATAE).
 • DOGV 17/03/2022 publica la informació pública de la consulta pública prèvia del PAT.

 

2.- PAT de l'Àrea Metropolitana de València:

 • Integra dos àmbits: en total, 90 municipis i 1,8 M habitants: Metropolità (fins a l'A-7 i CV-50) i Àrea funcional: inclou també les comarques de la Foia de Bunyol i Els Serrans.
 • En redacció la Versió Preliminar.

 

3.- PAT d'Alacant i d'Elx:

 • Acull 20 municipis amb uns 800.000 habitants i 1.233 km².
 • En redacció la Versió Preliminar.

 

4.- PAT de les Comarques Centrals:

 • Acull 6 comarques, amb 185 municipis i uns 850.000 habitants.
 • En redacció la Versió Preliminar.

 

5.- PAT de l'Alt Millars:

 • Acull 22 municipis amb una població de 3.853 habitants i una superfície de 667 km².
 • Iniciat al juliol de 2021. Licitada la redacció de la Versió Preliminar del Pla (març 2022). Adjudicada. Signat contracte (octubre 2022).

 

6.- PAT del Racó d'Ademús:

 • Acull 7 municipis, 2.289 habitants i 370 km² de superfície.
 • Iniciat al setembre de 2020. Informació pública (DOGV 27/01/2021).
 • Licitada la redacció de la Versió Preliminar del Pla (març 2022). Deserta. Remés de nou a contractació (setembre 2022).

 

7.- PAT de la Muntanya d'Alacant-Aitana:

 • Acull 10 municipis, 2.704 habitants i 218 km² de superfície.
 • Iniciat al setembre de 2020. Informació pública (DOGV 01/02/2021).
 • Licitada la redacció de la Versió Preliminar del Pla (març 2022). Deserta. Remés de nou a contractació (setembre 2022).

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/planificacio-territorial-en-tramitacio

En tràmit

Actuació 3

Estudi del litoral de la Comunitat Valenciana per a la seua planificació territorial sostenible davant els efectes del canvi climàtic

 

Elaborat Estudi del marc físic del litoral de la Comunitat Valenciana per a la seua planificació territorial sostenible davant els efectes del canvi climàtic

 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=922577

Assolida

Actuació 4

Catàleg de Protecció dels Paisatges de la Viticultura en la Comunitat Valenciana

 

Redactats l'Esborrany i el Document Inicial.

El Catàleg regularà els sòls i activitats que són compatibles amb la preservació d'aquests paisatges agrícoles culturals i la seua posada en valor, i contribuirà al coneixement, valoració i dinamització d'aquests espais per a la consecució de productes de qualitat, la millora de l'ocupació i la introducció d'usos terciaris sostenibles i compatibles.

 

Document Consulta prèvia

En tràmit

Actuació 5

Agenda Urbana Valenciana

 

L'Agenda està concebuda com un instrument útil, rigorós i participatiu que determine un full de ruta cap al futur de les ciutats de la Comunitat Valenciana perquè siguen espais de cohesió social, sostenibles, resilients i innovadors.

El repte és aconseguir ciutats més democràtiques, sostenibles, habitables i humanes, que oferisquen les mateixes oportunitats a tota la ciutadania. Es destaca la necessitat de deixar més espai al vianant i al ciclista i fer una aposta decidida pel transport públic en detriment del vehicle privat. Es proposa una ciutat pluricèntrica i abandonar el model radial que genera desigualtats en barris situats en la perifèria. Les ciutats han de convertir-se en autèntics espais de cohesió i per a això cal garantir la igualtat d'accés a béns i serveis, la qual cosa es pot aconseguir millorant la mobilitat i redistribuint els equipaments.

 

Licitada la redacció al juliol de 2021. Adjudicada i signat el contracte al desembre de 2021. En redacció.

Signat el Protocol amb el Ministeri per a elaborar l'Agenda Urbana Valenciana (20/05/2022). La Comunitat Valenciana ha sigut la primera comunitat autònoma a signar-ho.

Resolució de 9 de gener de 2023, de la Secretaria Autonòmica de Política Territorial i Paisatge, per la qual se sotmet a exposició pública la proposta de l'Agenda Urbana Valenciana (DOGV 16/01/2023).  

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/agenda-urbana-valenciana

En tràmit

Actuació 6

Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià

 

El text té per objecte l'establiment del règim jurídic de l'ICV i l'ordenació de l'activitat geomàtica del sector públic valencià, tant des del punt de vista d'allò que tradicionalment s'ha entès com a cartografia, com de l'organització de la informació geogràfica a la Comunitat Valenciana. Substitueix a la llei 9/1997, de creació de la ICV.

La norma recull la creació del Sistema Cartogràfic Valencià, que inclou una Comissió Cartogràfica de participació institucional (Generalitat, Diputacions i Ajuntaments), així com el Registre de Cartografia per a la inscripció i oficialització de la cartografia elaborada per qualsevol administració que seguisca els criteris que s'establiran reglamentàriament.

 

Llei 2/2020

Assolida

Actuació 7

Millora de la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià

 

1. Cartografia oficial de la Generalitat a escala 1:5.000. Presentada en desembre de 2019.

2. Integració de l'ICV en el Sistema Cartogràfic Nacional. Resolució de 14 de setembre de 2022, de l'Institut Cartogràfic Nacional.

3. Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana. Presentat primer volum en octubre de 2022.

4.- Nou mapa comarcal de la Comunitat Valenciana. Publicat en gener de 2023.

 

Enllaç a l'ICV

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Política Territorial / Institut Cartogràfic Valencià