Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica

 • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Aprovació de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana

 

La Llei Valenciana del Canvi Climàtic i la transició ecològica te com a objecte principal reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i afavorir la transició fins a una economia neutra en carboni, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.

Aquesta llei pretén reduir un 40% les emissions contaminants en 2030, i que el 100% de l'energia provinga de fonts netes en 2050, per a fer-ho es pretén reduir el consum de combustibles fòssils i substituir-los per un sistema energètic descentralitzat i amb l'ús d'energies renovables.

Un altre objectiu de la llei es reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i marins front als impactes adversos que s'estan produint amb el canvi climàtic, i al mateix temps adaptar els sectors productius i incorporar l'anàlisi de resiliència al canvi climàtic en la planificació del territori, les activitats, les infraestructures i les edificacions.

També pretén fomentar l'educació, la investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia i difondre el coneixement en matèria d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Finalment, la llei estableix els principis rectors que guiaran les actuacions dels poders públics i del conjunt de la societat, i una fiscalitat verda finalista que permeta finançar en part la transició ecològica.

 

LLei

Correcció errades

Assolida

Actuació 2

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

 

L'article 10 de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, contempla l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia com el marc general de les polítiques, plans i actuacions sectorials de la Generalitat per aconseguir els objectius de la llei.

 

https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030

Assolida

Actuació 3

 

Pla valencià integrat d'energia i clima (PVIEC). La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiques sectorials especialment indústria, territori, urbanisme, habitatge, transports, medi ambient, recerca i desenvolupament

 

L'article 11 de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, estableix la necessitat d'elaborar un Pla Valencià Integrat d'Energia i Canvi Climàtic, com instrument integrat i transversal per a donar compliment a través de diversos objectius sectorials i accions específiques. Aquest Pla s'aprovarà en el període màxim de 12 mesos des de l'aprovació de la llei, d'acord amb la disposició addicional tercera.

El Pla es va licitar i adjudicar en 2022, i està en període de redacció.

En tràmit

Actuació 4

 

Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia

 

La disposició addicional dotzena de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, estableix que el Consell fomentarà l'adhesió dels municipis de la Comunitat Valenciana al Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia impulsats per la Comissió Europea.

Així mateix l'article 18 indica l'obligació dels municipis valencians d'aprovar Plans d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible, en el termini de dos anys.

La Conselleria és des de 2022 entitat coordinadora de la iniciativa europea del Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia per recolzar als municipis valencians a adherir-se al Pacte i elaborar els seus plans d'acció.

A més, donem suport a les entitats locals que ja tenen compromisos climàtics a través del Pacte, per impulsar el seus Plans d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) amb una sèrie d'ajudes per un valor de 9 milions d'euros destinats a mitigar l'aportació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle dels sectors difusos i fomentar l'adaptació a nivell urbà i periurbà.

Assolida

Actuació 5

 

Inventari d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en la Comunitat Valenciana

 

L'article 21 de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, estableix que s'elaborarà l'Inventari d'emissions a l'atmosfera  amb periodicitat anual.

La Conselleria ja publica a la seua web l'inventari d'emissions a partir de les dades recopilades en l'últim Inventari Nacional d'Emissions de GEH que inclou la sèrie temporal revisada des de l'any 1990 fins a l'any 2020.

 

https://agroambient.gva.es/va/web/cambio-climatico/inventari-d-emissions-geh-comunitat-valenciana

Assolida

Actuació 6

 

Registre Valencià d'Iniciatives de Canvi Climàtic

 

L'article 30 de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, crea el Registre Valencià d'Iniciatives de Canvi Climàtic, amb l'objectiu que consten públicament els compromisos assumits per organismes, entitats i empreses en relació amb l'adopció d'accions que tinguen com a finalitat la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'adaptació al canvi climàtic. La seua entrada en vigor serà dos anys després de l'aprovació de la llei.

El projecte de decret per a la seua regulació està en consulta pública prèvia.

En tràmit

Actuació 7

Creació d'un Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 

L'article 145 de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana, crea el Fons per a la Transició Ecològica, com un instrument necessari per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com per a la inversió en investigació i innovació en noves tecnologies per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

El Consell, en el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor de la llei, ha d'establir per reglament el funcionament del Fons per a la Transició Ecològica, que, transitòriament, fins que no estiguen desenvolupats els instruments de fiscalitat ambiental, ha d'incorporar una partida pressupostària ordinària per a la lluita contra el canvi climàtic.

Assolida

 

Òrgan responsable

Direcció General de Canvi Climàtic