Affichage de contenus web

Compromís 124 - Beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que s'establisquen en comarques en risc de despoblament

Promourem beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decidisquen establir-se en les comarques d'interior en risc de despoblament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Incentius fiscals per a incentivar l’activitat econòmica als municipis amb risc de despoblament

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Bonificació en Transmissions patrimonials

Establiment d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de la modalitat transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions d'immobles situats en el terme de municipis en risc de despoblament que vagen a ser objecte d'immediata rehabilitació i destinats a ús com a habitatges.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13116.pdf

Assolida

Actuació 2

Reducció del cost fiscal de les transmissions d'immobles

Esta reducció s'aplicarà quan els immobles vagen a constituir la seu social o centre de treball d'empreses o negocis professionals que tinguen el domicili fiscal i social en municipis en risc de despoblament.

Tipus reduït del4% per a les transmissions subjectes a la modalitat Transmissions patrimonials oneroses.

Bonificació del 30% de la quota gradual de documents notarials de la modalitat Actes jurídics documentats.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13116.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc