Affichage de contenus web

Compromís 118 - Estatut d’Autonomia participatiu

Estatut d'Autonomia participatiu: Treballarem per arribar a un acord ample que permeta una reforma de l'Estatut que amplie el reconeixement de drets dels valencians i valencianes, en especial els drets socials i de la natura; que incorpore a les institucions una visió de la democràcia més moderna i participativa i que blinde les competències que exercix la Generalitat i n'incorpore de noves.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Fomentar el desenvolupament i la difusió de l’Estatut d’Autonomia

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Ajudes per al finançament de projectes per a promoure el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià

Anualment s'han convocat aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'actuacions en les matèries esmentades, adreçades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

Impacte: 40 projectes finançats (2020-2022).

Pressupost: 225.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 90.924,56 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 75.000,00 €.

 

Ordre 5/2016, de 5 de juliol (bases reguladores).

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/08/pdf/2016_5306.pdf

Ordre 2/2019, de 18 de gener (modificació de les bases reguladores).

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/25/pdf/2019_592.pdf

Assolida

Actuació 2

Finançament de projectes de les universitats de la Comunitat Valenciana

S'han convocat ajudes anualment, en règim de concurrència competitiva, per a promoure el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià, així com la responsabilitat social.

 

Impacte: 51 projectes finançats (2020-2022).

Pressupost: 240.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 219.410,56 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 100.000,00 €

 

Ordre 1/2017, de 16 de gener (bases reguladores)

Ordre 1/2019, de 18 de gener (modificació de les bases reguladores)

Assolida

Actuació 3

Subscripció de convenis amb entitats públiques i privades

Per a promoure la realització d'activitats relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia, el foment i la consolidació de l'autogovern i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià, així com per a contribuir al manteniment i funcionament d'institucions tradicionals i consuetudinàries de la Comunitat Valenciana, s'han signat anualment el següents convenis:

 

1.-Amb la Universitat de València-Estudi General per a contribuir al funcionament de la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari.

Pressupost: 90.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 69.048,61 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 30.000,00 €.

 

2.-Amb el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, per a coadjuvar al seu manteniment, funcionament, divulgació i promoció.

Pressupost: 240.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 239.722,35 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 100.000,00 €.

 

3.-Amb l'Associació de Juristes Valencians per al foment i la recuperació del Dret Civil Valencià.

Pressupost: 55.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 49.796,60 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 25.000,00 €.

 

4.-Amb el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de la Comunitat Valenciana i amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a la realització d'activitats de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i difusió i divulgació del Dret Foral Civil Valencià i promoció de l'autogovern.

Pressupost: 30.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 30.000,00 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 10.000,00 € (a raó de 5.000,00 € per a cada entitat).

 

5.-Amb la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana per a la realització d'activitats de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i difusió i divulgació del Dret Foral Civil Valencià i promoció i consolidació de l'autogovern.

Pressupost: 15.000,00 € (2020-2022).

Import finançat: 15.000,00 € (2020-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 5.000,00 €.

 

6.-Amb la Comunitat de Regants de l'Horta d'Aldaia (Rollet de Gràcia) i amb el Jutjat Privatiu d'Aigües d'Oriola i pobles del seu marc per a coadjuvar al manteniment i funcionament del Tribunal del Comuner i de l'esmentat Jutjat Privatiu, així com a la divulgació i promoció de tots dos.

Pressupost: 20.000,00 € (2021-2022).

Import finançat: 18.592,93 € € (2021-2022).

Pressupost previst en la Llei de Pressupostos per al 2023: 30.000,00 € (a raó de 15.000,00 € per a cada entitat).

Assolida

Actuació 4

Activitats institucionals, acadèmiques, educatives i culturals per a commemorar el quaranté aniversari de l'Estatut d'Autonomia

Durant 2022 s'han organitzat o promogut més de 40 activitats institucionals, acadèmiques, educatives i culturals per a commemorar el quaranté aniversari de l'Estatut d'Autonomia, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat, les institucions estatutàries d'autogovern, les universitats, les entitats locals, diversos col·legis professionals i altres entitats públiques i privades.

La Generalitat ha volgut que la commemoració tinguera un caràcter participatiu, plural, obert a la ciutadania i territorialment descentralitzat, de manera que la celebració arribara al major nombre possible de persones de tota la Comunitat Valenciana. Per tant, s'ha incorporat també un vessant cultural, lúdic i festiu.

El Decret 201/2021, de 10 de desembre, del Consell, va establir el marc jurídic de la commemoració.

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/22/pdf/2021_12747.pdf

 

Cal destacar:

a) L'aprovació de la marca commemorativa i la creació del hashtag #40AniversariEstatut.

b) La presentació del núm. 66 de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics, dedicat monogràficament a "La memòria democràtica en l'ADN del model valencià d'autogovern".

c) L'acte inaugural al Palau de Comunicacions de València

d) La signatura de sis convenis de col·laboració, en les clàusules dels quals es vincula la seua execució amb la commemoració: entre maig i juny.

e) La I Jornada sobre tribunals consuetudinaris i tradicionals.

f) La reunió del Consell a Benicàssim l'01/07/2022 i l'aprovació de la "Declaració Institucional amb ocasió dels 40 anys de l'esperit de Benicàssim: acord, progrés i reivindicació".

https://gvaoberta.gva.es/es/cercador-de-declaracions-institucionals

g) El concert commemoratiu a la Plaça de Bous de València el 02/07/2022.

h) Les convocatòries de subvencions destinades a universitats, ajuntaments i mancomunitats de municipis, vinculades específicament en 2022 amb la commemoració.

i) Les activitats institucionals, educatives i culturals dutes a terme per altres conselleries, diputacions provincials i les universitats de la Comunitat Valenciana per a celebrar l'aniversari al llarg de l'any.

j) Edició d'exemplars gratuïts de l'Estatut i de punts de lectura amb la marca commemorativa.

https://participacio.gva.es/va/web/foment-de-l-autogovern/40-aniversari-estatut

Assolida

Actuació 5

Edició i publicació de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics

La Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics edita treballs originals sobre temes de caràcter jurídic, polític, econòmic, social i cultural, vinculats en general amb el model autonòmic que vertebra l'organització territorial de l'Estat i, especialment, amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i amb la promoció i consolidació de l'autogovern d'aquesta.

  • Any 2020 (núm. 65): Monogràfic sobre "Autogovern i diàleg social: les relacions laborals i el mercat de treball en la Comunitat Valenciana".
  • Any 2021 (núm. 66): Monogràfic sobre "La memòria democràtica en l'ADN del model valencià d'autogovern".
  • Any 2022 (núm. 67): Monogràfic sobre "Perspectives sobre quatre dècades d'autogovern i convivència democràtica en la Comunitat Valenciana (1982-2022)" (En elaboració).

https://presidencia.gva.es/es/web/begv-gavina/politica/-/asset_publisher/MBYQ47LTEnde/content/revista-valenciana-d-estudis-autonomics

Assolida

Actuació 6

Creació d'un grup de treball interdisciplinari per a analitzar els rendiments i les perspectives de reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en el 40 aniversari de la seua aprovació, amb l'objectiu de disposar d'un balanç de quatre dècades d'autogovern i un document de base per a una possible reforma estatutària

S'ha promogut, mitjançant la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari.

Des de fa deu anys, la Generalitat col·labora amb la Universitat de València per a mantindre una Càtedra institucional especialitzada en l'àmbit del Dret Civil Valencià i la promoció i consolidació de l'autogovern. En el marc d'eixa col·laboració, la Càtedra de Dret Foral Civil Valencià i Desenvolupament Estatutari ha creat un grup interdisciplinari de treball integrat per persones expertes en diverses matèries que, al llarg de 2021 i 2022, ha analitzat el contingut de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i ha elaborat un Informe final que, en el context del quaranté aniversari de la norma institucional bàsica valenciana, pot constituir un document essencial per a fer balanç de quatre dècades d'autonomia política i plantejar en un futur una possible reforma de l'Estatut amb l'aspiració d'enfortir el nostre autogovern i millorar els drets de la ciutadania.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern