Affichage de contenus web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Facilitar la inserció laboral de joves investigadors i investigadores tant en el sector públic com en el privat per a contribuir a incrementar la competitivitat de la investigació i la innovació

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Formació en suport tècnic a l'I+D+i garantia juvenil

Subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'I+D a través de la seua contractació laboral, durant 12 mesos, prorrogables per altres 12 més per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil. Amb aquestes ajudes es facilita l'accés al primer treball mitjançant l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, al mateix temps que es proporcionen en els centres públics d'investigació recursos humans qualificats de suport a la gestió de projectes d'I+D+I.

S'ha publicat la resolució de concessió i de pròrroga dels contractes.

Assolida

Actuació 2

Programa Investigo Comunitat Valenciana

Programa destinat a facilitar la inserció laboral de joves investigadors i investigadores tant en el sector públic com en el privat per a contribuir a incrementar la competitivitat de la investigació i la innovació, mitjançant el suport a la contractació de persones joves investigadores en centres d'investigació radicats en la Comunitat Valenciana, perquè puguen iniciar projectes d'investigació en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i.

Aquest programa es desenvolupa a l'empara de l'en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Pressupost 2022: 16,4 milions. Pressupost 2023: 3,4 milions

 

Programa Investigo

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació