Affichage de contenus web

Compromís 18 - Disseny d'una estratègia valenciana de nous usos del temps i corresponsabilitat de la criança

Dissenyarem una estratègia valenciana de nous usos de temps i corresponsabilitat i el foment de la criança, la redistribució del treball, el reconeixement de l'educació no formal i el respecte cap al medi ambient.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Facilitar la conciliació de dones i homes i fomentar la corresponsabilitat en l'Administració

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

II Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

Aprovat el 10 d'abril de 2017 amb una vigència de tres anys.

L'avaluació d'aquest pla, en març de 2021, va concloure que foren assolides les mesures relacionades amb la formació, informació i sensibilització en matèria de conciliació i corresponsabilitat (mesures 5.5 i 5.7) les quals formaven part de l'objectiu 5, de foment de la formació en igualtat del personal de l'Administració de la Generalitat.

II Pla d'Igualtat

Assolida

Actuació 2

III Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

Finalitzada la vigència de l'II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, era necessari iniciar l'III amb la finalitat d'establir nous objectius i mesures que permeten continuar avançant en la remoció dels obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'ocupació pública.

El Consell, mitjançant Acord de 5 d'agost de 2022 (DOGV 16.08.2022), va aprovar l'III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat.

L'objectiu general d'aquest III Pla d'igualtat de l'Administració de la Generalitat és abordar les necessitats reals del personal al seu servei, amb un abast global i integral, a fi de consolidar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'organització, així com, erradicar qualsevol forma de discriminació directa o indirecta per raó de sexe i de procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribució.

Un dels objectius del Pla (núm. 4) és facilitar la conciliació de dones i homes, i fomentar la corresponsabilitat, eliminant els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l'Administració.

III Pla d'Igualtat

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública