El Govern

 

El Consell de la X Legislatura

La X Legislatura va començar el 16 de maig de 2019 amb la constitució de les noves Corts Valencianes després de les eleccions celebrades el mes anterior.

Les tres formacions polítiques que havien creat el 1er pacte del Botànic i governat la IX legislatura van renovar el pacte, constituint el Botànic2, l'acord de govern del qual van signar el 12 de juny. El Govern de coalició resultant de l'acord polític es va constituir el 17 de juny de 2019 amb integrants del PSOE, Compromís i Unides Podem-EU. Aquesta web està dedicada a la rendició de comptes a la ciutadania dels compromisos continguts en el document del pacte renovat en 2019.

El Consell

El Govern o Consell és l'òrgan col·legiat amb potestat executiva i reglamentària en matèries de la seua competència que dirigix l'Administració de la Generalitat Valenciana. Està integrat per les persones titulars de la Presidència, les vicepresidències i les conselleries. Les decisions que adopta el Consell en les seues reunions setmanals queden recollides en aquestes actes, que es fan públiques en els dies següents; des del mateix enllaç, podeu accedir també a les notes de premsa relacionades. Des del 14 de maig de 2022, la proporció de dones en la composició del Consell és del 64%.

La Generalitat exerceix les competències que venen recollides en els articles 49 a 58 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com funcions i serveis determinats traspassats per l'Administració de l'Estat.

Per a més informació, podeu consultar:

Organigrama del Consell de la Generalitat

Composició detallada dels diferents governs de la Generalitat i la seua durada

Informes de l'activitat parlamentària del Consell

Declaracions institucionals del Consell

 

Seminaris de Govern


El Consell es reuneix en seminaris de Govern periòdics amb la finalitat d'anar fent el seguiment i anàlisi de la pròpia gestió, així com definir les línies d'actuació.

El seminari de Govern d'Estiu 2022, celebrat a la Vall d'Ebo i Alcoi entre el 8 i el 10 de setembre de 2022, presenta aquest balanç dels seminaris del Consell realitzats fins aleshores en la X Legislatura.

També podeu accedir als documents de balanç i objectius de tots els seminaris celebrats fins al moment d'aquesta publicació, en els quals es recullen els objectius i línies d'actuació pròxims i els balanços dels seminaris previs.

Per a més informació, podeu consultar els plans i programes vigents de l'acció de Govern i la seua planificació estratègica.

Organització de l'Administració de la Generalitat

El Consell dirigeix l'Administració de la Generalitat, que està composta per departaments i entitats del sector públic instrumental (SPI).

Els departaments o conselleries i la Presidència s'estructuren en tres nivells:

  • Els òrgans superiors: persones titulars de les conselleries i les secretaries autonòmiques,

  • els òrgans directius: persones titulars de les sotssecretaries, direccions generals i altres alts càrrecs que tenen el rang de director o directora general

  • i el nivell administratiu: organitzat en subdireccions generals, serveis, seccions, unitats i negociats; s'hi poden establir altres unitats si es considera necessari, sent la Secretaria General Administrativa el màxim nivell administratiu.

Per la seua banda, el sector públic instrumental (SPI) està constituït per organismes autònoms, entitats de dret públic, societats mercantils, fundacions i consorcis. Depenent de cada tipus d'entitat, el seu personal directiu s'estructura en òrgans unipersonals i diversos òrgans col·legiats: consell d'administració, de direcció, general o rector; comissió executiva; patronat; junta rectora o de govern.

Per a més informació, podeu consultar:

Estructura organitzativa de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms

Històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms

Personal empleat públic

Personal eventual

Guia PROP

 

Activitat normativa

Des de l'inici de la X Legislatura en estiu de 2019, s'han aprovat 30 lleis, 2 decrets legislatius i 63 decrets llei, a més de quasi 500 decrets del Consell.

En aquest gràfic es mostra la distribució percentual del contingut material de les disposicions aprovades en la X Legislatura (lleis, decrets legislatius i decrets llei) en relació a cada un dels sis eixos dels compromisos del Botànic2.

 

Podeu descarregar un fitxer Excel amb la relació i els enllaços de les normes aprovades o consultar directament en el DOGV:

 

Normes amb rang de llei aprovades en la X Legislatura

 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
DOGV