Affichage de contenus web

Compromís 45 - Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia

Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la ludopatia treballant amb els entorns socials i comunitaris, restringirem la publicitat del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d'apostes. Així mateix, incrementarem l'impost del joc i destinarem la seua recaptació a campanyes de sensibilització i tractament de la problemàtica de la ludopatia.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Desenvolupament de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, reguladora del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la Comissió Tècnica en Matèria de Joc

Aprovació del Decret 86/2022, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la composició, organització i funcionament de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc.

Estableix l'organització i funcionament de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc. Aquesta té entre les seues funcions, les relatives a la lluita contra el joc patològic, l'elaboració i seguiment de l'Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic, i dels plans d'acció corresponents.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/6290&L=1

Assolida

Actuació 2

Regulació del funcionament de la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana

L'objecte d'aquesta norma, el Decret 94/2022, de 15 de juliol, del Consell, és regular l'organització i funcionament de la Comissió de Joc, la qual es defineix en la llei com l'òrgan de caràcter consultiu, d'estudi i assessorament en matèria de joc, per a garantir la participació de les diferents parts concernides per l'activitat del joc i permetre un abordatge integral del fenomen del joc en la nostra societat.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/6844

Assolida

Actuació 3

Regulació del control d'admissió en els establiments de joc i el Registre de Persones Excloses d'Accés al Joc de la Comunitat Valenciana

L'objecte d'aquest projecte de decret és coadjuvar a l'assoliment de l'objectiu de protecció de la salut de les persones i al de prevenció i tractament de les conductes addictives. El control d'admissió, recollit en l'article 22 de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, reguladora del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, té com a objectiu controlar l'accés al local de totes les persones jugadores o visitants i comprovar que no es troben incurses en les prohibicions regulades en els articles 18 i 19 d'aquesta.

https://hisenda.gva.es/es/proyectos-de-reglamento/-/documentos/Nyysw9WJsH5Q/folder/366126711

En tràmit

Actuació 4

Regulació del règim sancionador i actuacions inspectores en matèria de joc

La llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, recull novetats en el règim sancionador aplicable a les infraccions en matèria de joc que fan convenient que siguen complementades, per a la seua aplicació, mitjançant ordenació reglamentària. També ha d'aprofundir-se en el marc en què es desembolica la inspecció i les actuacions inspectores sobre el joc, fins ara pràcticament inexistent, màximament quan revisten tal rellevància, tant per al control, com per a l'ordenació del joc.

Projecte de Decret

En tràmit

Actuació 5

Regulació dels requisits i condicions de les apostes de les partides de Pilota Valenciana

La llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, ha regulat la fiscalitat sobre las apostes en el joc de la Pilota Valenciana, lleument diferent a la de les apostes ordinàries, i s'ha remés al reglament per a establir els requisits i condicions de les apostes corresponents al autòcton joc de la Pilota Valenciana.

https://hisenda.gva.es/va/proyectos-de-reglamento/-/documentos/Nyysw9WJsH5Q/folder/368727422

En tràmit

Actuació 6

Modificació de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, reguladora del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana

Es modifica l'article 88 de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana i s'afigen quatre disposicions addicionals, per a introduir la modalitat del bingo electrònic mixt, així com la base imposable i el tipus de gravamen del tribut relatiu als jocs de sort, envit o atzar per a aquesta nova modalitat de joc.

També s'inclou una nova disposició addicional per a introduir la publicació de determinades sancions en el DOGV amb la finalitat primordial d'informar el sector i la ciutadania en general de conductes concretes que s'hagen considerat particularment atemptatòries.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc