Affichage de contenus web

Compromís 55 - Nou pla de finançament per a les universitats i consolidació de les plantilles i carrera professional

Acordarem amb les universitats un nou pla de finançament amb objectius i indicadors clars i col·laborarem amb elles en l'estabilització i consolidació de les plantilles de professorat universitari, millorant la carrera professional del Personal Docent i Investigador, i adoptant les mesures necessàries per al seu rejoveniment progressiu.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Consolidació de les plantilles i carrera professional del personal d’universitats

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Desbloquejar la subscripció del Conveni Col·lectiu del Personal laboral de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana

 

S'han iniciat els tràmits per a desbloquejar aquesta situació mitjançant la modificació del Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Consell, sobre règim i retribucions del Personal Docent i Investigador contractat laboral de les Universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

 

Pel que fa al finançament, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 contempla una línia dotada amb 21.000.000 € per a sufragar els costos derivats de la subscripció del citat conveni.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Universitats