Affichage de contenus web

Compromís 8. Elaboració de l'Estratègia Valenciana de l’Aigua. Creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l’Aigua

Elaboració de l'Estratègia Valenciana de l'Aigua per a recuperar el bon estat de rius,  llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament sostenible. Creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l'Aigua reforçant les estructures i entitats públiques actuals amb l'objectiu de millorar l'eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com facilitar mecanismes de transparència i d'assessorament als municipis sobre la gestió del cicle integral de l'aigua. Es desenvoluparà un Pla específic i es prendrà com a referència el Dictamen de la Comissió d'Investigació parlamentària per a esbrinar els motius de contaminació dels aqüífers que proveeixen d'aigua als municipis del nostre territori.