Affichage de contenus web

Compromís 5. Ordenació de recursos naturals i prevenció d’incendis i altres riscos

Es redactarà el Pla de Prevenció d'Incendis i Riscos Naturals, dirigit especialment a les administracions locals, que atenga la situació d'emergència climàtica, amb una anàlisi de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d'adaptació i mitigació que es puguen adoptar. S'acabaran d'impulsar els Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, els Plans Rectors d'Ús i Gestió i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. Afavorirem el compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis ambientals.