Affichage de contenus web

Compromís 127 - Inversions i infraestructures justes, equilibrades al pes poblacional, dels Pressupostos Generals de l'Estat

Inversions justes i infraestructures: donar compliment en els projectes dels Pressupostos Generals de l'Estat a la clàusula d'inversions territorialitzades introduïda a l'Estatut d'Autonomia, que fixa com a mínim d'inversions el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. Posada en marxa de la comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local per participar en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana on es durà una agenda valenciana d'inversions consensuada per les forces del Consell.
 
Així mateix reclamarem:
 
 • Implementar gratuïtat total de l'AP-7 i l'adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 • La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als punts negres o trams amb major sinistralitat.
 • Un avanç decidit en l'adequació del Corredor Mediterrani.
 • Aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost General de l'Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de l'Estat.
 • Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica, acompanyat d'un pla d'inversions de l'Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material, així com del finançament necessari per a la seua gestió.
 • Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes.
 • Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació dels municipis en els tributs de l'Estat.
 • Actualització dels estudis i aplicació efectiva d'un Pla de Manteniment integral del litoral valencià.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Donar compliment en els Projectes dels Pressupostos Generals de l’Estat a la clàusula d’inversions territorialitzades introduïda a l’Estatut d’Autonomia

 • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Col·laboració amb l'administració central i les administracions locals en la identificació i execució d'inversions prioritàries a la Comunitat Valenciana en matèries competència de l'Estat

La Llei Orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, va afegir un nou apartat 4 a l'article 52 de l'Estatut d'Autonomia que estableix que la Generalitat participarà en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana, la qual, excloent-ne el Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent, per tal de complir el que es disposa en l'article 138 de la Constitució, al pes de la població de la Comunitat Valenciana sobre el conjunt de l'Estat per un període de set anys.

Des de l'entrada en vigor d'esta reforma de l'Estatut, el 12 de març de 2019, s'han aprovat els Pressupostos de l'Estat de 2021 i 2022, i 2023, mentre que en els anys 2019 i 2020 van ser prorrogats els pressupostos del 2018.

Als pressupostos de 2018 (prorrogats en 2019 i 2020), la participació de la Comunitat Valenciana en les inversions territorialitzades del conjunt d'Espanya fou del 7,2%, mentre que al 2021 va pujar al 9,5%, percentatge ja aproximat al pes poblacional de la Comunitat Valenciana (10,6%). Els anys 2022 i 2023 es mantenen els percentatges (9,3% i 9,4% respectivament).

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera