Affichage de contenus web

Compromís 39 - Desenvolupament de la Llei per a la funció social de l’habitatge

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l'habitatge, per fer efectiu el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. En aquesta línia:

 • Ampliarem el parc públic d'habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i disposarem de la reserva existent per a la nova construcció a habitatge protegit, del qual com a mínim un 7% de les promocions públiques anirà destinat a lloguer jove.
 • Dotarem d'un calendari estable dec onvocatòria i pagament i avançarem la transparència i informació en els preus dels lloguers, que servirà de referència en cas d'habilitar-se a nivell estatal un mecanisme de regulació en el futur, tot amb el objectiu d'aconseguir l'accés a l'habitatge a tota la població.
 • Implementarem mesures per al foment del lloguer d'habitatges propietat de particulars com la cessió temporal a l'EVHA a canvi de rehabilitació, bonificacions fiscals o ajudes directes.
 • Enfortirem els equips per tal d'exercir els drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat  sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública per a l'adquisició i ampliació d'habitatges del parc públic.
 • Gravarem als grans tenedors d'habitatges buits, especialment a les entitats financeres i immobiliàries, que les mantinguen desocupades per un temps determinat sense causa justificada.
 • Prioritzarem la fórmula de lloguer sobre la compra-venda d'habitatges de la Generalitat i buscarem fórmules innovadores per millorar l'accés a l'habitatge, particularment per als joves.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Brindar protecció davant els desnonaments de les persones vulnerables

 • rendicio.departamento: 03 Vicepresidència 2a i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació d'una Unitat Antidesnonaments que atenga a les persones en situació de desnonaments i les acompanye en la defensa dels seus drets i en la cerca d'una alternativa habitacional

Aquesta unitat, creada en 2021, té per objecte plantejar una resposta integral gràcies a la coordinació amb els serveis territorials i amb la xarxa d'oficines d'habitatge Xaloc en els diversos municipis i mancomunitats. La principal missió que té és atendre des de la proximitat, cas per cas, totes les notificacions de persones individuals, entitats o associacions de la societat civil.

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/unitat-ajuda-davant-desnonaments

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Habitat i Segregació Urbana