Affichage de contenus web

Compromís 58 - Posada en marxa d'un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats

Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per dur endavant noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb altres sistemes d'investigació, mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes, l'atracció de fons externs i la contractació indefinida del personal investigador que s'haja beneficiat del programa GENT, que aportarà un major retorn a la societat valenciana, i aprovarem l'estatut del personal investigador laboral.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Atracció de personal investigador d'excel·lència internacional a través de la fundació de la comunitat valenciana d'investigació d'excel·lència (ValER)

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Modificació estatutària ValER, nomenament de la direcció científica i del consell científic i desenvolupament d'un reglament intern

El 23 de juliol de 2021 per acord del Consell es va aprovar la modificació estatutària de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors (FFES), donant lloc als nous estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència, per al desenvolupament de les noves polítiques d'impuls i protecció de l'activitat investigadora d'excel·lència en la Comunitat Valenciana.

 

El Reglament  es la norma de desenvolupament dels Estatuts de la fundació, a l'efecte de completar la regulació que permetrà l'execució de les activitats associades a les finalitats recollides en aquests Estatuts.

 

https://www.valer-f.es/ca/el-consell-aprova-la-modificacio-dels-estatuts-de-la-fundacio-de-la-comunitat-valenciana-dinvestigacio-dexcelencia/

Assolida

Actuació 2

Desenvolupament del primer Pla Estratègic de ValER

El primer Pla Estratègic de ValER analitzarà la situació i els reptes als quals s'enfronta el Sistema Valencià de Ciència, en comparació amb el seu entorn. Realitzarà comparacions amb altres organitzacions espanyoles de referència a nivell internacional, identificarà les necessitats de la Ciència en la Comunitat Valenciana. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es definiran objectius estratègics i un horitzó pressupostari a mitjà i llarg termini amb l'objectiu d'impulsar l'impacte del Sistema Valencià de Ciència en l'economia de la nostra Comunitat, creant instruments que permeten incorporar al Sistema Valencià de Ciència línies estratègiques d'Investigació.

En tràmit

Òrgan responsable

Fundació d'investigació d'excel·lència ValER