Affichage de contenus web

Compromís 115 - Millora del seguiment dels contractes públics. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social

Contractació i compra pública: Millora del seguiment dels contractes públics per a garantir el seu compliment i control, sancionant en cas d'incompliment. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social en la contractació per a garantir una contractació responsable, sostenible i justa. Introducció de clàusules socials, mediambientals i innovadores en la contractació pública, i les reserves de mercat. Introduir la compra responsable i innovadora en l'administració pública per a fomentar l'adquisició de servei i productes que aporten un valor afegit pel seu desenvolupament, així com primar la proximitat per impulsar empreses, investigacions i productes autòctons. Enfortirem les clàusules socials, mediambientals i ètiques en el contracte de serveis financers de la Generalitat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aplicació i desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, de foment de la responsabilitat social

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Suport a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

La Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables naix com a eina per a promoure la responsabilitat social en el territori valencià, i amb l'objectiu de facilitar un espai de diàleg i de treball amb els grups d'interés d'un espai determinat, incloent-hi les pròpies administracions públiques.

Cada territori socialment responsable comprendrà un terme municipal, però també pot tindre un àmbit supramunicipal (mancomunitat, comarca, àrea metropolitana o província) o també un àmbit inferior (entitats locals menors, barri, pedanies, etc.).

La Xarxa es va crear mitjançant el Decret 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables.

Decret 203/2019, de 4 de octubre

Correcció d'errades

Assolida

Actuació 2

Regulació reglamentària del Consell Valencià de Responsabilitat Social (CVRS)

La Llei 18/2018, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, crea el Consell Valencià de Responsabilitat Social, amb l'objectiu d'agrupar en un mateix òrgan a representants dels diferents grups d'interès vinculats a la responsabilitat social, de manera que siga un instrument d'interlocució i participació.

Per regular la seua composició, organització i funcionament, es va aprovar el Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, de regulació de Consell Valencià de Responsabilitat Social.

En este Consell estan representades, de manera paritària, les administracions públiques valencianes, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com altres organitzacions i Institucions (incloent les d'economia social) amb representativitat reconeguda i interès en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa a la Comunitat Valenciana.

Decret 30/2020, de 28 de febrer

Assolida

Actuació 3

Regulació reglamentària de la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions

La Llei 18/2018, per al foment de la responsabilitat social, preveu la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública de la Comunitat Valenciana, així com en les convocatòries d'ajudes i subvencions.

El Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, en cas que hi haja canvi de contracte, regula l‘obligació de la subrogació de les persones treballadores, també l'obligació de reflectir en la contractació pública el conveni col·lectiu sectorial objecte del contracte i, en el cas de la subcontractació, la d'establir una plantilla mínima i unes hores de treball concordes al manteniment de la qualitat en el servei públic subcontractat.

A més, en l'adjudicació del contracte, el text estableix criteris de caràcter social com la inserció laboral i la inclusió social, la igualtat de gènere, la qualitat laboral, el foment de l'ocupació autònoma i el cooperativisme. També s'hi recullen els principis ètics i les regles de conducta a què han d'adequar la seua activitat les empreses o les entitats contractistes.

En les convocatòries d'ajudes i subvencions s'han d'incloure de clàusules de responsabilitat social i de transparència.

El termini d'entrada en vigor del decret s'ha ampliat per un període addicional de 6 mesos (fins al 16 de maig de 2023), per la reassignació de prioritats i recursos en la contractació, motivades per les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Decret 118/2022, de 5 d'agost

Decret Llei 15/2022, d'11 de novembre

Correcció errades Decret Llei 15/2022

Acord de 21 de març de 2021

Assolida

Actuació 4

Elaboració de l'esborrany del Pla Valencià de Responsabilitat Social

L'any 2021, la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat en la Universitat d'Alacant, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit en aqueix any, va elaborar un informe amb els elements per a l'elaboració del Pla Valencià de Responsabilitat Social, com a instrument de planificació i gestió de la Generalitat per a dur a terme la seua política, en coordinació amb els plans estatals en la matèria.

L'any 2022, a l'empara del conveni subscrit per a aqueix any,  a la citada Càtedra se li va encarregar l'elaboració de la proposta de document del Pla Valencià de Responsabilitat Social.

En 2023 es preveu sotmetre l'esborrany del Pla a informe del Consell Valencià de Responsabilitat Social, després d'un procés participatiu, per a finalment ser sotmès a aprovació del Consell.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern