Affichage de contenus web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Altres mesures de foment dirigides a les entitats locals

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ajudes a entitats locals destinades a afavorir l'accessibilitat als edificis municipals

L'objecte de les ajudes és l'eliminació de barreres arquitectòniques necessàries per a l'accessibilitat de les cases consistorials i edificis públics destinats a tercera edat, a persones amb discapacitat o diversitat funcional, i a altres usos públics sempre que els immobles siguen de propietat municipal o cedits per altres administracions públiques, i que l'execució de les obres siga amb càrrec al capítol VI del pressupost municipal.

Aquestes ajudes, iniciades durant l'anterior legislatura s'han mantingut incrementant-se els imports en els successius pressupostos arribant a l'import de 5.000.000 € en l'exercici 2022.

Les ajudes han sigut convocades i adjudicades fins a l'exercici 2023, en el que es troben pendents d'adjudicació.

En tràmit

Actuació 2

Ajudes destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais municipals

Sobre la base de la necessitat de donar un impuls a accions sobre béns d'interés cultural, s'ha procedit a l'aprovació de les bases reguladores, convocatòria i concessió de les subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l'adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores accions interés cultural 2022

Aquestes ajudes estan dotades per un import aproximat de 13.500.000 € a executar en dues anualitats (2022-2023).

Durant l'exercici pressupostari 2023 es convocaran novament per a les anualitats 2023-2024.

En tràmit

Actuació 3

Ajudes destinades a infraestructures del Pla Vega RenHace

Aquestes ajudes s'han convocat i adjudicat sobre la base de la necessitat de donar un impuls a accions sobre infraestructures del Pla Vega Renhace, i tenen com a objecte promoure les actuacions de foment de la mobilitat urbana sostenible de les entitats locals incloses en el Pla Vega Renhace.

Bases reguladores ajudes mobilitat urbana municipis Baix Segura

Aquestes ajudes dotades amb 3.400.000 € s'executen en dues anualitats (2022-2023).

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local