Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Activitats de promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Xarxa Valenciana d'Igualtat

Aquesta xarxa pública treballa en la promoció de la igualtat entre homes i dones, realitzant tasques d'informació i assessorament personalitzat a dones.

Les funcions encomanades es divideixen en 4 àrees:

• Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals

• Informació i assessorament a les dones

• Prevenció de la violència de gènere

• Plans d'igualtat d'empreses.

L'any 2019 es va subvencionar a les entitats locals per a la contractació de 100 agents d'igualtat i 96 promotors/es d'igualtat (75 ajuntaments i 26 mancomunitats).

A l'any 2020, es subvencionen un total de 101 entitats locals (75 ajuntaments, 26 mancomunitats) per a la contractació de 101 agents d'igualtat i 92 promotors/es d'igualtat.

A l'any 2021 i 2022 es subvenciona a les entitats locals de la Comunitat per a la contractació de 101 agents d'igualtat i 82 promotors/es d'igualtat, a través del contracte programa que contempla el finançament per a les unitats d'igualtat dels Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica.

Dotació pressupostària:

Si en 2015 la dotació era d'1.179.607 € (Servei Infodona), en 2022 la dotació pressupostària ha sigut de 5.095.400 € (Contracte Programa: Unitats d'Igualtat).

https://inclusio.gva.es/va/web/mujer/xarxa-valenciana-agents-igualtat

Assolida

Actuació 2

Promoció i visat dels Plans d'Igualtat de les empreses de la Comunitat

Entre juliol de 2015 i desembre de 2021, hi ha hagut 1.657 sol·licituds i s'han visat 1.033 Plans d'Igualtat. Això multiplica per quatre les xifres de l'anterior legislatura 2011-2015 (117 sol·licituds i 106 visats).

El balanç complet des del 2008 a 2021 ha sigut un total de 2.168 sol·licituds i de 1.342 visats. De les sol·licituds 1.398 són de València, 262 de Castelló i 508 d'Alacant.

L'increment a partir de l'any 2016 de sol·licituds per a visat de plans d'igualtat en aquesta legislatura és degut principalment a la inclusió de clàusules socials en ajudes i subvencions de la Generalitat, en introduir-se com a criteri de valoració que les entitats sol·licitants disposen d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat.

En les dues últimes anualitats s'ha mantingut l'increment, arribant a les 326 sol·licituds en 2021 i a les 323 sol·licituds en 2022.

https://inclusio.gva.es/va/web/mujer/plans-igualtat-empreses-entitats

Assolida

Actuació 3

Projecte de decret del Consell del Visat de Qualitat de Plans d'Igualtat

L'àmbit d'aplicació abasta les organitzacions laborals de la Comunitat Valenciana i regula també l'obtenció del dret a l'ús del segell "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats"

Es troba en fase d'audiència i informació pública.

Projecte de decret

En tràmit

Actuació 4

Campanyes amb motiu del dia Internacional de les dones 8 de Març

Anualment se celebra la campanya per a la commemoració del 8 de març "Dia Internacional de les Dones", amb la finalitat de conscienciar i educar a la ciutadania, i especialment a la població més jove en valors d'igualtat des d'edats primerenques.

En els últims anys, i fins a l'any 2020 inclòs, s'ha realitzat la campanya #vullsercom per a conscienciar a tota la població que tant homes com dones poden aconseguir la meta que es proposen.

En 2021, es va realitzar la campanya #8MImprescindible, on es destaca el paper indispensable de la dona, en l'esfera professional i personal, en la lluita contra la pandèmia per COVID-19.

En 2022 es va realitzar la campanya #CuidarseEsFeminista on es destaca la importància de posar les necessitats de les dones en valor, fomentar l'autoestima i l'assertivitat, dedicant temps a cuidar-se i estimar-se.

https://inclusio.gva.es/va/web/mujer/dia-internacional-de-la-dona

Assolida

Actuació 5

Tramitació de denúncies per publicitat sexista

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, estableix que la Generalitat vetlarà, de manera específica, pel compliment del principi d'igualtat i no discriminació en la publicitat en els mitjans de comunicació social o en qualsevol altre mitjà de difusió.

Durant l'exercici 2021 s'han tramitat un total de 8 denúncies, de les quals 3 han sigut resoltes amb la retirada de la publicitat denunciada. Una de les denuncies es va donar trasllat a l'Observatori de la Imatge de la Dona del Ministeri d'Igualtat.

Durant l'exercici 2022 s'han tramitat un total de 8 denúncies, de les quals 4 han sigut resoltes amb la retirada de la publicitat denunciada. Una de les denuncies es va donar trasllat a l'Observatori de la Imatge de la Dona del Ministeri d'Igualtat.

https://inclusio.gva.es/va/web/mujer/observatori-de-publicitat-no-sexista

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones