Web Content Display

Compromís 11. Model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional

Aprofundiment d'un model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional que ens permeta un futur sostenible que no siga depredador del mitjà ni especule amb el sòl.

Web Content Display

Iniciativa: Prendre mesures normatives i indicatives per a implantar un model territorial amb perspectiva de gènere

  • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Agenda urbana Valenciana

 

L'Agenda està concebuda com un instrument útil, rigorós i participatiu que determine un full de ruta cap al futur de les ciutats de la Comunitat Valenciana perquè siguen espais de cohesió social, sostenibles, resilients i innovadors. Els continguts de l'Agenda , entre altres aspectes, fan referència a les polítiques inclusives, la millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la igualtat de gènere.

 

En redacció. Actualment en exposició pública.

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/agenda-urbana-valenciana

En tràmit

Actuació 2

Guia per a incorporar la perspectiva de gènere en actuacions urbanes

 

L'article 13 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, contempla la perspectiva de gènere inclusiva com a principi inspirador de tota l'activitat urbanística amb mesures destinades a fer efectiu el principi d'igualtat.

 

Per a facilitar-ho la Conselleria va publicar en novembre de 2021 una Guia per a incorporar la perspectiva de gènere en actuacions urbanes.

guia perspectiva de gènere

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Urbanisme / Direcció General de Política Territorial i Paisatge