Web Content Display

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Web Content Display

Iniciativa: Pla «Vega Renhace»

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Pla d'Acció Territorial de la Vega Baixa

 

PAT de la Vega Baixa.

 • Acull 27 municipis amb uns 335.000 habitants.
 • Redactada la versió Preliminar. Oberta Informació Pública (09/12/2021) per un termini de 3 mesos. A més, suspensió durant 1 any de determinats instruments i actuacions. Mitjançant Resolució de 27/12/2021 es modifica el règim de suspensió.
 • Per Resolució de 9 de gener de 2023 (DOGV 18/01/2023) es prorroga 1 any la suspensió en sòls en situació bàsica rural de determinats instruments i actuacions.
 • L'objectiu del PAT és comptar amb un instrument supramunicipal que ajude els ajuntaments a tindre una ordenació del territori més resilient, preparada per a previndre nous episodis de pluges torrencials i impulsar el creixement de la comarca.

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/plat-vega-baixa

En tràmit

Actuació 2

Facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge sostenible i actuacions de neteja sostenible, d'acord amb les actuacions contingudes en el Pla «Vega Renhace» per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica en els municipis de la Vega Baja

 

Es va aprovar el Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local en els municipis de la Vega Baja, amb la finalitat descrita. A tal fi, es van destinar  en 2021 16 milions € per als 27 municipis de la Vega Baja distribuïts en 46 actuacions.

 

En 2022, el Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, va concedir ajudes complementàries per a la 27 municipis de la comarca de la Vega Baja i per a Crevillent, per import de 13,5 milions € (28).

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/05/pdf/2021_8512.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/17/pdf/2022_9467.pdf

Assolida

Actuació 3

Redacció d'estudis de mobilitat

 

En redacció "Anàlisi de la mobilitat motoritzada i necessitat d'actuacions en la xarxa viària de la comarca de la Vega Baja" i el Pla de Mobilitat de la Vega Baja.

 

Pla mobilitat

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Política Territorial i Paisatge / Sotssecretaria / Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible