Web Content Display

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Web Content Display

Iniciativa: Persones deutores amb l’Hisenda valenciana

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Publicació del llistat  de persones deutores amb l'Hisenda valenciana

Mitjançant l'Ordre 14/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es regula la publicació al DOGV, dins  l'àmbit de competències de la Generalitat, del llistat que comprèn les persones deutores amb la Hisenda Pública, amb deutes i sancions tributàries pendents d'ingrés que superen els 600.000 euros, d'acord amb el que disposa l'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_11638.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc