Web Content Display

Compromís 39 - Desenvolupament de la Llei per a la funció social de l’habitatge

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l'habitatge, per fer efectiu el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. En aquesta línia:

 • Ampliarem el parc públic d'habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i disposarem de la reserva existent per a la nova construcció a habitatge protegit, del qual com a mínim un 7% de les promocions públiques anirà destinat a lloguer jove.
 • Dotarem d'un calendari estable dec onvocatòria i pagament i avançarem la transparència i informació en els preus dels lloguers, que servirà de referència en cas d'habilitar-se a nivell estatal un mecanisme de regulació en el futur, tot amb el objectiu d'aconseguir l'accés a l'habitatge a tota la població.
 • Implementarem mesures per al foment del lloguer d'habitatges propietat de particulars com la cessió temporal a l'EVHA a canvi de rehabilitació, bonificacions fiscals o ajudes directes.
 • Enfortirem els equips per tal d'exercir els drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat  sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública per a l'adquisició i ampliació d'habitatges del parc públic.
 • Gravarem als grans tenedors d'habitatges buits, especialment a les entitats financeres i immobiliàries, que les mantinguen desocupades per un temps determinat sense causa justificada.
 • Prioritzarem la fórmula de lloguer sobre la compra-venda d'habitatges de la Generalitat i buscarem fórmules innovadores per millorar l'accés a l'habitatge, particularment per als joves.

Web Content Display

Iniciativa: Implantació d’un nou impost sobre habitatges buits

 • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de l'impost sobre els habitatges buits

Creat per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals com a tribut propi de la Generalitat que grava els habitatges deshabitats, per tal d'incentivar l'oferta de lloguer en l'àmbit d'aplicació de l'impost i garantir la funció social de la propietat d'un habitatge.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010710/2020&L=1

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2021/11/23/15/vci

Assolida

Actuació 2

Beneficis fiscals a grans tenidors per l'ús efectiu dels seus habitatges

Establiment de beneficis fiscals destinats a aquelles grans tenidors que donen un ús efectiu als seus habitatges inscrits en el Registre d'habitatges deshabitats en l'Impost sobre els habitatges buits.

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc