Web Content Display

Compromís 27 - Professionalització de les persones cuidadores en l’entorn familiar

Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l'entorn familiar i crearem la figura de l'assistent personal per a la població infantil, dins del sistema d'atenció a la dependència.

Web Content Display

Iniciativa: Establiment de millores en el règim de les persones cuidadores

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Millora de la intensitat del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) i l'import de la seua prestació vinculada

És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

Amb això es pretén:·afavorir la permanència de les persones majors en el seu domicili i l'entorn sociofamiliar; atendre situacions de crisi personal o familiar; col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l'usuari; donar suport a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària i afavorir en l'usuari el desenvolupament de capacitats personals i d'hàbits de vida adequats.

Per exemple en una persona amb grau 3 de dependència la intensitat passa de 56 hores a la setmana a 70 hores setmanals amb l'increment pressupostari que això implica de 699€ al mes a 1050€ mensuals

SAD

Assolida

Actuació 2

Augment com a nivell addicional d'un 33% del màxim per grau de la prestació de Cures en l'Entorn Familiar

S'introdueix amb càrrec en el nivell addicional de protecció de la Comunitat Valenciana, l'increment d'un 33% de la quantia màxima de la prestació de cures en l'entorn familiar en la modalitat "persones cuidadores amb relació laboral", amb la finalitat de garantir que l'accés de la persona cuidadora al règim corresponent de cotització a la Seguretat social no siga un minvament en els ingressos familiars dignificant les retribucions del sector de les cures.

Decret 102/2022

Assolida

Actuació 3

Pla d'Actuació i Formació

Impuls d'un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadors en l'entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d'atenció a persones dependents i no disposen d'una qualificació professional específica en aquest sector.

https://dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_11122.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal