Web Content Display

Compromís 39 - Desenvolupament de la Llei per a la funció social de l’habitatge

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l'habitatge, per fer efectiu el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. En aquesta línia:

 • Ampliarem el parc públic d'habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i disposarem de la reserva existent per a la nova construcció a habitatge protegit, del qual com a mínim un 7% de les promocions públiques anirà destinat a lloguer jove.
 • Dotarem d'un calendari estable dec onvocatòria i pagament i avançarem la transparència i informació en els preus dels lloguers, que servirà de referència en cas d'habilitar-se a nivell estatal un mecanisme de regulació en el futur, tot amb el objectiu d'aconseguir l'accés a l'habitatge a tota la població.
 • Implementarem mesures per al foment del lloguer d'habitatges propietat de particulars com la cessió temporal a l'EVHA a canvi de rehabilitació, bonificacions fiscals o ajudes directes.
 • Enfortirem els equips per tal d'exercir els drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat  sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública per a l'adquisició i ampliació d'habitatges del parc públic.
 • Gravarem als grans tenedors d'habitatges buits, especialment a les entitats financeres i immobiliàries, que les mantinguen desocupades per un temps determinat sense causa justificada.
 • Prioritzarem la fórmula de lloguer sobre la compra-venda d'habitatges de la Generalitat i buscarem fórmules innovadores per millorar l'accés a l'habitatge, particularment per als joves.

Web Content Display

Iniciativa: Consolidació del dret a l’habitatge en la Comunitat Valenciana

 • rendicio.departamento: 03 Vicepresidència 2a i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliació del parc públic

S'ha ampliat el parc públic de la Generalitat per a garantir el dret de la ciutadania a l'habitatge en tot el territori valencià.

Adquisició de 1.262 habitatges mitjançant els diferents mecanismes: tanteig i retracte, concurs de compra, etc.

Pressupost 2021-2023: 76 milions d'euros.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992866

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=981144

Assolida

Actuació 2

Reserva d'un 10 % del parc públic per a joves

Reserva específica per a habitatge jove, establida en un 10 % del parc públic, mesura que supera la proposta de l'Estratègia valenciana de la joventut, que proposava un 7 %.

Nota de premsa

Assolida

Actuació 3

Ampliació i consolidació del sistema d'ajudes al lloguer

Ajudes per a fer front al pagament del lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes per al pagament de la renda.

Pressupost 2022-2023: 130,8 milions d'euros

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2022

Assolida

Actuació 4

Desenvolupament de la normativa per a garantir l'accessibilitat universal i desplegament d'un sistema d'ajudes a la rehabilitació

Ajudes per a afavorir el desenvolupament de reformes relacionades amb l'accessibilitat del parc edificat privat.

Pressupost: 20 milions d'euros.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993098

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/ajudes-conservacio-i/o-accessibilitat-2022

Assolida

Actuació 5

Ampliació del parc públic d'habitatges, mitjançant la regulació dels drets de tanteig i retracte.

El Consell va aprovar en 2020 un Decret Llei per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

Això suposa l'exercici preferent del dret de compra de les administracions a l'hora d'adquirir un habitatge de protecció pública, un habitatge procedent de crisis immobiliàries per impagament de deutes hipotecaris o habitatges que es transmeten en grans operacions immobiliàries.

Aquest decret llei es va aprovar per donar resposta a les situacions d'emergència residencial existents, imprimint un nou impuls al dret d'adquisició d'habitatges preferent de l'administració. Tot això amb l'objectiu de crear una xarxa d'habitatge públic que contribuïsca de manera eficaç a garantir aqueix dret.

El tanteig i retracte permet que, davant la notificació de venda per part de qualsevol propietari o propietària d'un habitatge protegit o inclòs en les denominades transmissions singulars, la Generalitat o entitat local del municipi en la qual estiga situada, puga exercir el dret de compra d'aquest immoble de manera preferent.

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/drets-de-tanteg-i-retracte-en-favor-de-la-generalitat

Decret llei

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=860796

Assolida

Actuació 6

Aprovació d'un decret per a la mobilització d'habitatges buits propietat de grans tenidors

L'objectiu fonamental és mobilitzar els habitatges buits, centrant-se, principalment, en aquells que estan en mans de grans tenidors i establir les mesures de foment i sancionadores, per a mobilitzar-los.

També s'inclou la creació del Registre d'habitatges deshabitats i la regulació de les sancions davant de l'incompliment de la funció social de l'habitatge, amb la mirada posada a mobilitzar tots els habitatges buits de la Comunitat Valenciana.

Decret 130/2021

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=975273

Assolida

Actuació 7

Ajudes per a l'emancipació de les persones joves amb ajudes per a la compra d'habitatge habitual en municipis xicotets

Les ajudes es concedeixen a aquelles persones majors d'edat i amb menys de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics, per a l'adquisició d'un habitatge en règim de propietat que constituirà la seua residència habitual i permanent durant almenys 5 anys, en municipis amb un màxim de 10.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

En la baremació es té en compte que l'habitatge estiga en un municipi en risc de despoblament, els ingressos i les situacions especials de les persones que sol·liciten l'ajuda. Entre aquestes persones, es troben les que formen famílies monoparentals, nombroses o amb diversitat funcional; que hagen patit un desnonament o una execució hipotecària; que siguen víctimes de violència de gènere o de terrorisme, o joves extutelats, entre altres.

En 2022 s'han atorgat ajudes a 201 joves, per un import d'1,5 milions €.

A la província de València, s'han concedit 135 ajudes en 75 municipis, com ara Pedralba, Losa del Obispo, Venta del Moro, Sinarcas o Tuéjar. A la província d'Alacant s'han concedit 42 ajudes en 27 municipis, com ara la Romana, Algorfa, Daya Vieja, Orba, Benimeli i Gorga. Pel que fa a la província de Castelló, són 19 municipis: la Salzadella, Sant Joan de Moró, Catí, Càlig, Benlloc, Cinctorres i les Coves de Vinromà, entre altres.

Aquestes ajudes estan incloses en el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

Pressupost 2023: 2,5 milions d'euros.

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-compra-joves-municipis-xicotets-i/o-despoblament

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=369020968&site=174859795

Assolida

Actuació 8

Concessió d'ajudes a municipis en risc de despoblament per fomentar la seua capacitat d'adquirir i rehabilitar habitatges en desús

Les ajudes tenen com a objectiu que els habitatges de patrimoni municipal estiguen perfectament adequats per a l'habitabilitat amb la rehabilitació que s'hi fa.

A més, aquestes aportacions també estan destinades a incrementar el parc d'habitatges local per a la posterior rehabilitació i que puguen ser llogats per a fins socials. Els principals beneficiaris d'aquestes subvencions són els municipis afectats per l'amenaça de despoblament i les localitats xicotetes.

Pressupost 2023: 6,5 milions d'euros.

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/recuperem-llars

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=996316

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Habitat i Segregació Urbana / Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana. Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica